De aanbesteding van Jeughulp door de gemeenten in de regio Alkmaar is op 16 juli jl. gestart. Zorgaanbieders worden uitgedaagd om het zorgaanbod te vernieuwen door aangescherpte programma’s van eisen. Hiermee moet de transformatie van het zorglandschap gestalte krijgen.

 De samenwerkende gemeenten dagen zorgaanbieders met het programma van eisen uit om met innovaties te komen die de jeugdhulp effectiever en goedkoper maken. Elke aanbieder moet in zijn offerte aangeven hoe ze bestaande producten vernieuwen en welke nieuwe producten ze in de aanbieding hebben. Ook wordt ze gevraagd aan te geven welke resultaatafspraken ze willen maken. Naast aandacht voor innovatie wordt ook ruimte geboden voor nieuwe aanbieders. Om de positie van kleine aanbieders te versterken is de aanbestedingsprocedure voor deze aanbieders versimpeld.

Met nieuwe programma’s van eisen en een meer concurrerende markt voor zorgaanbieders zetten de gemeenten aan tot creativiteit om zo vernieuwing van het zorgaanbod te komen. Dit overigens zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening aan kinderen en gezinnen in het gedrang mag komen. De programma’s van eisen zijn tot stand gekomen na diverse marktconsultaties met zorgaanbieders.

 Transformatie

De samenwerking van de gemeenten vloeit voort uit de overdracht van zorgtaken van rijk naar gemeenten in 2015. De Jeugdwet, die 1 januari dit jaar van kracht werd, regelt de preventie, ondersteuning, hulp en zorg door gemeenten aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. Regio Alkmaar grijpt de mogelijkheden die deze overgang biedt aan voor verdere transformatie van de jeugdhulp. Daarbij staan eenvoud, lichtere hulp dichtbij, maatwerk, ruimte voor innovatie producten en nieuwe aanbieders, en aantrekkelijke en transparante tarieven voorop.

Collectief

Door collectief een inkooppakket samen te stellen voor aanbieders van Jeugdhulp en samen contracten te beheren, zetten de gemeenten niet alleen menskracht en middelen zo efficiënt mogelijk in, maar streven ze ook naar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, vernieuwing in de zorg en een beter risicomanagement. Voor de samenwerking tussen gemeenten bij de inkoop en het contractmanagement van de zorg is een regionale netwerkorganisatie opgericht. Deelnemende gemeenten in de samenwerking zijn Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest.

Aanbestedingsprocedure

Op 16 juli zijn de gemeenten gezamenlijk het aanbestedingstraject gestart voor de inkoop van Jeugdhulp voor 2016. Zorgaanbieders kunnen tot 1 september een offerte uitbrengen. Het sluiten van de contracten vindt plaats vóór 1 november. Informatie over de aanbestedingsprocedure is te vinden op www.regioalkmaar.nl.