HEERHUGOWAARD - Op donderdag 4 juli bespreekt de gemeenteraad van Heerhugowaard de Voorjaarsnota. Hierin staan de voorstellen die het college van Burgemeester en Wethouders doet voor het jaar 2020. Duidelijk is dat extra geld nodig is in verband met de groei van de stad en het aantal inwoners. Voorgesteld wordt daarnaast geld te reserveren voor het voorbereiden van de fusie met gemeente Langedijk en het realiseren van de in 2018 vastgestelde raadsagenda.

Aan het hoofd van de gemeente stad staat de gemeenteraad. Hij gaat over de hoofdlijnen van het beleid. Ook bepaalt de raad hoe het geld wordt uitgegeven. Dit echter op basis van een voorstel van het college. Is de raad het niet eens met de voorstellen die het college doet, dan kan hij daarvan afwijken en een gewijzigd besluit nemen.

Voorjaarsnota
In de voorjaarsnota staan de voorstellen voor het komende jaar. Daarnaast geeft de nota een eerste inzicht in wat deze voorstellen gaan kosten en wat de inkomsten zijn van de gemeente. Ze is daarmee een voorloper van de begroting, die in november wordt besproken. In de begroting staan de definitieve inkomsten en uitgaven voor het jaar dat volgt. Is de begroting eenmaal opgesteld, dan is het moeilijk nog dingen te veranderen en grote bedragen te verschuiven. Kortom: Wil de raad iets anders dan het college voorstelt, dan is de bespreking van de voorjaarsnota hét moment om dit te regelen.

Beschikbaar budget
De ruimte die de raad heeft om aanvullende voorstellen te doen, is echter beperkt. Veel van de uitgaven zijn elk jaar hetzelfde. Ook moet voor sommige zaken al bij voorbaat geld apart worden gezet. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de groei van de stad en het aantal inwoners, de invoering van de Omgevingswet en het betrekken van de bewoners bij de ontwikkelingen in de openbare ruimte. Een zorgenkind is verder de jeugdzorg, die enkele jaren geleden van het Rijk naar de gemeenten is gegaan. Daarbij hebben de gemeenten enerzijds minder geld gekregen, anderzijds is het aantal jongeren dat zich meldt bij de jeugdzorg sterker toegenomen dan verwacht. Hoewel de gemeente hiervoor dit jaar extra geld krijgt vanuit Den Haag, is het nog maar de vraag of dit opweegt tegen de stijgende kosten.

Extra uitgaven
Kort na de verkiezingen van 2018 heeft de gemeenteraad, onder de titel 'Samen het verschil maken in Heerhugowaard, stad van kansen' een raadsagenda vastgesteld. De agenda bevat de onderwerpen waarmee de raad in deze raadsperiode aan de slag wilt en is een opdracht aan het college. Het ligt dan ook voor de hand dat een deel van de voorstellen in de voorjaarsnota betrekking heeft op deze raadsagenda. Zo wordt onder meer voorgesteld extra geld te steken in de verbetering en vernieuwing van het sociaal domein, de activiteiten van Stichting Cool en het vervangen van een aantal wegen. Ook zijn voorstellen opgenomen over Centrumwaard en de uitvoering van eerder vastgestelde woonvisie. Een ander onderdeel waarvoor extra geld nodig is, is de fusie van Heerhugowaard met Langedijk. Vooruitlopend op die fusie wordt al in 2020 gestart met een gestart met een gezamenlijke ambtelijke organisatie. Concreet betekent dit dat de medewerkers van Langedijk een werkplek krijgen in Heerhugowaard. Ook hiervoor is budget nodig.

Algemene beschouwingen
Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota worden ook de jaarlijkse algemene beschouwingen gehouden. Elke fractie uit de raad krijgt daarbij de gelegenheid de voorjaarsnota te beschouwen in het licht van de eigen visie en het eigen verkiezingsprogramma. Net als in de Tweede Kamer een belangrijk moment, waarop fracties met elkaar in debat gaan. Daarnaast kunnen fracties moties en amendementen indienen, als ze extra wensen hebben of de voorstellen die het college doet graag anders zien. Omdat de voorjaarsnota een voorloper is van de begroting, zullen veel van deze moties en amendementen erop gericht zijn om bij het opstellen van die begroting ergens geld voor apart te zetten.

Deelnemen
Als inwoner van Heerhugowaard kunt u deelnemen aan de vergadering van de Voorjaarsnota. Zo kunt u gebruikmaken van het spreekrecht, aan het begin van de vergadering. Heeft u gezegd wat u wilt zeggen, dan kan de raad u nog enkele vragen stellen. Uw verhaal wordt vervolgens meegenomen in het debat en de afweging door de politieke fracties. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld u dan aan bij de griffie van de gemeenteraad. Wilt u eerst eens rustig bekijken wat er zoal wordt voorgesteld, dan vind u de voorjaarsnota terug op gemeentebestuur.heerhugowaard.nl

De complete agenda van deze raadsvergadering met de bijbehorende stukken vindt u op de website van de gemeenteraad: gemeentebestuur.heerhugowaard.nl. Ook kunt u daar de raadsvergadering live volgen of achteraf bekijken. De raadsvergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.

Bij elke raadsvergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat. Wilt u inspreken? Meldt dit bij de raadsgriffie via telefoonnummer 14072 of email aan griffie@heerhugowaard.nl. Doe dit uiterlijk 24 uur voordat de vergadering van de gemeenteraad begint.

Dinsdag 2 juli, aanvang 20.00 uur
Benoemen en beëdigen J.D. Koppelaar (PvdA).

Wijziging bouwverordening
Akkoordstuk.

Raadsvoorstel Benoemen vertegenwoordigers besturen gemeenschappelijk regelingen
Akkoordstuk.

Voorstel toetreding gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo bij Cosensus
Akkoordstuk.

Ontwerp-besluit van deelneming aan Zeg maar Hugo
Bespreekstuk.

Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019
Bespreekstuk.

Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
Bespreekstuk.

Donderdag 4 juli, aanvang 09.00 uur
Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 en Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2019.