HEERHUGOWAARD - LANGEDIJK - De (mogelijke) komst van een adventurepark in recreatiegebied Geestmerambacht houden de gemoederen bezig. De plannen voor het adventurepark Geestmerambacht, met onder meer uitkijk/klimtoren, adventure parkoersen, waterpark en horeca, kennen zowel voor- als tegenstanders. Op een eerdere stelling op dichtbij.nl reageerden 595 mensen. Veelal positief: tweederde is voor de komst van het adventurepark, eenderde stemde tegen. Diverse bewoners en een aantal politieke partijen in gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn echter tegen de plannen, evenals Stichting Kleimeer en Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht.

Vóór-stemmers op dichtbij.nl vinden het adventurepark een welkome aanvulling in het recreatiegebied, blijkt uit reacties als 'Meer dan doen' en 'Het Geestmerambacht leent zicht uitstekend voor dit en het adventurepark maakt het recreatiegebied aantrekkelijker. Tegenstanders vinden de komst van het park juist flauwekul en willen de rust in het gebied bewaren: 'Niet doen! Natuur is natuur, en moet dat blijven!'
Het college van B&W van Langedijk heeft eind april 2014 besloten om de aan de gemeenteraad voor te stellen om in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van het adventurepark aan de recreatieplas Geestmerambacht, onder de voorwaarden dat voordat de planologische procedure wordt gestart, door de initiatiefnemers een goede ruimtelijke onderbouwing is opgesteld en er overeenstemming is waar en hoe het parkeren ten behoeve van het adventurepark zal plaatsvinden. Tevens moet er overeenstemming zijn over de invulling van de horeca in het strandhuis.

Nadat genoemde voorwaarden zijn ingevuld, zal het college een beeldkwaliteitsplan en de planologische procedure voorbereiden, inclusief het opstellen van een planschade-overeenkomst. De eerstvolgende forumavond van de gemeenteraad na de zomervakantie is op 26 augustus. Dan zal het onderwerp opnieuw behandeld worden in het forum (oriënterende en meningsvormende fase). Bij de planologische procedure zal inspraak mogelijk zijn.

Locatie

Vertegenwoordigers van GroenLinks, Kleurrijk Langedijk en HvL/D66 en een groep verontruste bewoners zijn een burgerinitiatief gestart om een adventurepark bij Geestmerambacht te voorkomen. Volgens GroenLinks ligt de beoogde locatie bij de centrale plas De Zomerdel, dat een beschermd gebied is. Tevens ligt het naast het broed- en natuurgebied De Kleimeer. De geluidsbelasting van de diverse grootschalige activiteiten zullen onomkeerbare gevolgen hebben voor de rust en natuur in het gebied, zeggen de samenwerkende partijen. Ook stichting Kleimeer geeft aan dat de komst van dit park de flora- en fauna in dit gebied verstoord. Deze stichting is niet tegen een adventurepark, maar wel tegen de locatie aan de rand van natuurgebied Kleimeer. Voor dit soort activiteiten is ruimte gereserveerd aan de noordzijde van het gebied, geeft zij aan.

De stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht heeft ook een zeer verontruste brief gestuurd aan het college en de gemeenteraad van Langedijk. 'Het feit dat dit park zou moeten worden aangelegd aan de noordwestkant van het recreatiemeer Zomerdel baart ons grote zorgen om cultuurhistorische redenen.' Volgens de stichting wordt het rustige gebiedsdeel van Geestmerambacht door de komst van de hoge klimtoren, tokkelbaan en andere bouwsels ernstig visueel aangetast worden. 'Ze zullen een grote horizonvervuiling zijn in het nog gave, vlakke polderlandschap van de Diepsmeer en de Kleimeer. Deze binnenpolders zijn de best bewaarde oudere droogmakerijen van het Geestmerambacht, al in de 16e eeuw drooggemaakt.

Verontrust

Gheestmanambocht wijst er ook op dat de tussen Kleimeer en Diepsmeer gelegen locatie waar het park zou moeten komen, ook archeologisch een zeer waardevol gebied is. 'De oevers van de genoemde meren waren al in de IJzertijd aantrekkelijk voor tijdelijke bewoning.

De stichting dringt er bij de gemeente Langedijk op aan om niet af te wijken van de bestaande bestemmingsplannen van het buitengebied der gemeente Langedijk. 'We zijn verontrust nu men overweegt te zwichten voor economische eisen, die bij zullen dragen aan de toekomstige verrommeling van het gehele recreatie- en natuurgebied. Wij menen dat de uitvoering van het plan Adventurepark de Geus in deze vorm, zeker op deze locatie, ook elders de onrust in het gebied zal vergroten en de waarde van het zeer nabije vogelparadijs Kleimeer onomkeerbaar zal verkleinen.'

Initiatiefnemers Cornelis de Geus van De Geus Sport&Wellness en Frank Kleinbekman van Active Life Style zien hun plan juist als een mooie toevoeging voor het recreatiegebied, waarbij zeker wel rekening is gehouden met het behoud van de natuurlijke omgeving. 'Het gebied waar het Adventurepark gerealiseerd gaat worden, staat aangemerkt als 'recreatie dag en dagelijks' In overleg met het Recreatieschap Geestmerambacht is de locatie bepaald, waarbij ook gekeken is naar de invloeden op de ecologie. We willen in samenwerking met het recreatieschap de huidige natuurlijke omgeving in stand houden.'

Gevolgen

Het adventurepark wordt voor jong en oud. 'Of het nu gaat om de sportieveling die zich wil uitleven op de klimwand, of een vader en moeder die onder genot van een hapje en drankje met uitzicht over het meer hun kinderen zien klimmen en klauteren.' Bezoekers van het nieuwe adventurepark kunnen genieten van het uitzicht over het meer en omgeving vanuit de uitzichttoren, klimmen en tokkelen vanaf de klimtoren, klauteren in het adventure parkoers of vertier zoeken op het water met het aquapark en vaar- en zeilmogelijkheden.

De initiatiefnemers benadrukken dat de komst van het adventurepark geen negatieve gevolgen voor de natuurlijke omgeving heeft, maar zelfs ook positieve kanten heeft. 'Klimparken zijn door heel Europa heen veel in de vrije natuur gevestigd, zonder negatieve consequenties voor de natuur. We kunnen zelfs van toegevoegde waarde zijn met een klimtoren. Regelmatig vinden we door heel Nederland in klimtorens vogelnesten, veelal van zwaluwen. Verder zijn er mogelijk om bijvoorbeeld in de landingsplaats voor de tokkelbaan een zwaluwwal te bouwen.'

Het Adventurepark Geestmerambacht kan pas beginnen met de bouw nadat alle benodigde procedures zijn afgerond en vergunningen zijn verstrekt. 'We richten ons op de komende winterperiode om de uitkijktoren/klimtoren te realiseren, maar dit hangt voornamelijk af van de lokale politiek.'