Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil het asielzoekerscentrum aan de Van Noortwijklaan versneld in gebruik nemen en heeft het college gevraagd daaraan medewerking te verlenen. Het college heeft die medewerking onder een aantal voorwaarden toegezegd. Dat betekent dat vanaf september de eerste bewoners er hun intrek nemen. Dat zal gebeuren in de huidige appartementengebouwen op de locatie. De voorgenomen verbouwing van die appartementen zal vervolgens gefaseerd gebeuren, evenals de sloop/nieuwbouw van het zogeheten arbeidsgebouw. Eerder waren de plannen om de komende maanden eerst te verbouwen, waarna de eerste bewoners er eind dit jaar zouden kunnen gaan wonen.

 

Nederland heeft echter te maken met een groeiend aantal mensen dat asiel aanvraagt. Daarvoor is huisvesting nodig en die is er volstrekt onvoldoende. Het COA is daarom, naast tijdelijke noodopvang, ook op zoek naar mogelijkheden om reeds geplande locaties versneld in gebruik tenemen. De locatie in Heerhugowaard is een locatie waar dat kan en daarom heeft het COA college van B&W gevraagd daar aan mee te werken.

Het COA zal, samen met vrijwilligers uit Heerhugowaard en de regio, op korte termijn zorgen voor voldoende dagactiviteiten. Over de eerder dan geplande onderwijsmogelijkheden gaat het COA samen met de gemeente in overleg met de scholen in Heerhugowaard.

 

Het college heeft uit humanitaire overwegingen positief op het verzoek van het COA gereageerd onder de voorwaarden dat de kwaliteit van de huisvesting op een aanvaardbaar niveau moet zijn en het aantal asielzoekers niet meer dan 600 zal bedragen. Dat maximum staat ook in de onlangs getekende bestuursovereenkomst, die onverkort van kracht blijft.