HEERHUGOWAARD - Gemeente Heerhugowaard kent doorgaans een stabiele, financiële uitgangspositie. Voor het komende jaar is die basis er ook, maar dienen er ook keuzes te worden gemaakt om het tekort van 5,3 miljoen op te vangen. Dat is kortgezegd waar de gemeenteraad en het college van B&W voor staan de komende maanden.


De kosten voor de jeugdzorg en de WMO lopen op, maar daar worden ook al de nodige maatregelen voor genomen. Er worden nu kosten gemaakt in het kader van de coronacrisis en de voorbereidingen voor de fusie. Het is nog even afwachten met hoeveel middelen het Rijk komt om de jeugdzorgkosten te dekken en de gelden voor de fusie komen als de fusie een feit is.

“Keuzes maken betekent niet dat we dingen niet meer doen. Het kan ook betekenen dat we dingen anders doen”, legt wethouder financiën Bert Fintelman toe. “Zo zou er gekeken kunnen worden naar het aantal aanbieders in de zorg en willen we met een pilot starten om huisartsen bij te staan, wat moet leiden tot minder jeugdzorgkosten. De woonlasten voor huishoudens zullen niet méér stijgen dan we eerder hebben afgesproken.”

De woonlasten worden in december definitief vastgesteld en de begroting voor Heerhugowaard en Langedijk worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 vastgesteld. In 2021 wordt door beide gemeenten gewerkt aan één gezamenlijke begroting voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard.
In de begroting op deze pagina ziet u hoeveel inkomsten er worden verwacht, waar het geld aan besteed gaat worden en wat naar verwachting de gemiddelde woonlasten voor inwoners zullen zijn. De volledige begroting vindt u binnenkort op de website van de gemeente.

Inkomsten

Waar komt het geld in de begroting vandaan?

 • Geld van het Rijk: 92,1 miljoen euro. Dit is een algemene uitkering uit het gemeentefonds.
 • Lokale heffingen: 25,6 miljoen euro. Lokale heffingen bestaan uit OZB, parkeerheffing, afvalstoffenheffing en rioolheffing
 • Overige inkomsten: 59,3 miljoen euro

Totale begrote inkomsten: 177 miljoen euro.

Uitgaven

Waar gaat geld uit de begroting naartoe?

 • Bestuur en Ondersteuning 31,9 miljoen euro
 • Veiligheid 6,2 miljoen euro
 • Verkeer en Vervoer 11,5 miljoen euro
 • Economie 1,4 miljoen euro
 • Onderwijs 7,1 miljoen euro
 • Sport, Cultuur, Recreatie en Openbaar groen 15,2 miljoen euro
 • Sociaal Domein 69,9 miljoen euro
 • Duurzaamheid 11,4 miljoen euro
 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 22,5 euro

Woonlasten

Gemiddeld per huishouden per jaar:

 • OZB-belasting 247 euro
 • Rioolheffing 206 euro
 • Afvalstoffenheffing 296 euro

Definitieve vaststelling door de Raad in december 2020.