DIJK EN WAARD - Dinsdag 20 juni besloot de raad over verschillende onderwerpen. Deze besluiten maken het mogelijk om te investeren in dagbesteding, sociale huurwoningen en duurzame werklocaties te realiseren en een waarborgfonds op te richten voor niet-verzekerbare dienstongevallen voor mensen die werken bij de Veiligheidsregio. Lees meer over de besluiten. En kijk de raadsvergadering en stukken terug via bestuur.dijkenwaard.nl


Investeren in ruimte voor dagbesteding
De raad stelt een investeringskrediet beschikbaar voor een nieuwe dagbestedingsruimte van Esdégé-Reigersdaal op kinderboerderij De Bongelaar. Dit maakt mogelijk dat zij samen met de gemeente een nieuwe ruimte realiseren die voldoet aan de eisen van nu voor de doelgroep. Ook kunnen meer zorgclienten gebruik maken van deze nieuwe ruimte. De kinderboerderij blijft voor iedereen open. De kapitaalkosten worden uit de huurinkomsten gedekt.

Voorbereiding voor 29 sociale huurwoningen Berckheidelaan kan verder
Er is behoefte aan woningen. Daarom is de raad blij met plannen, zoals het woningbouwproject Berckheidelaan. Dit plan maakt 29 sociale huurwoningen mogelijk. Dit plan is in strijd met het huidige bestemmingsplan. De raad heeft een verklaring voor geen bedenkingen afgegeven, zodat de voorbereiding verder kan. En in die voorbereiding is ook overleg met omwonenden belangrijk. Zo maakten zij tijdens de politieke avond en raadsvergadering duidelijk zich zorgen te maken. Onder andere over of er voldoende parkeerruimte is en of zonnepanelen op bestaande gebouwen straks minder zon vangen. Ze deelden deze zorgen met de raad door in te spreken. En aan de wethouder hebben zij een petitie aangeboden. Het plan ligt binnenkort ter inzage. Daar kan op gereageerd worden door een zienswijze in te dienen.

Waarborgfonds voor niet-verzekerbare dienstongevallen
Als het aan de raad van Dijk en Waard ligt kunnen de Veiligheidsregio's verder met oprichten van Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's en er aan deelnemen. Zo'n waarborgfonds kan de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen dekken. De gemeente Dijk en Waard neemt deel aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Deze gemeenschappelijke regeling zorgt voor de veiligheid bij brand en afspraken bij brand. Elke raad kan reageren op dit voorstel bij de Veiligheidsregio waar zij aan deelnemen.

Begroting en jaarrekening vastgesteld voor acht gemeenschappelijke regelingen
De gemeente Dijk en Waard neemt deel aan acht gemeenschappelijke regeling. In zo'n regeling werken bijvoorbeeld gemeenten samen om iets te doen. Denk aan: Cocensus voor belastingen, Veiligheidsregio voor de veiligheid bij brand en afspraken bij rampen, Omgevingsdienst voor milieutoezicht en -handhaving, GGD voor gezondheid en Zaffier voor werk en geldzaken. Verder zijn er nog de regelingen: Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken, Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en Recreatieschap Geestmerambacht. Die acht gemeenschappelijke regelingen hebben net als de gemeente een begroting. En daar mag elke raad van een gemeente die meedoet iets van vinden. De begroting en jaarrekening van alle acht regelingen zijn vastgesteld, zonder én met reactie van de gemeente.

Zo heeft de raad bij de begroting van GGD Hollands Noorden ook een amendement aangenomen. Via dit amendement wil de raad van Dijk en Waard een duidelijk signaal geven aan de directie van GGD Hollands Noorden. GGD Hollands Noorden maakt extra kosten voor het op peil brengen van informatiebeveiliging en privacybescherming. In de begroting staat dit te betalen door een structurele deelnemersbijdrage. Via het amendement dit aan te passen naar een incidentele deelnemersbijdrage. Voor het eind van dit jaar met een stappenplan te komen hoe te voldoen aan de normen. En binnen de eigen bedrijfsvoering op zoek te gaan naar de financiële ruimte.

Voorbereiding duurzame ontwikkeling Oostrand kan verder
De raad stelt voor de tweede keer een voorbereidingskrediet beschikbaar voor de Oostrand in Noord- en Zuid-Scharwoude. Hier kan een duurzame woonwijk gerealiseerd worden. En dat gaat niet zo maar. Daar is een goede voorbereiding voor nodig. De raad heeft ook het ontwikkelplan vastgesteld dat hiervoor het uitgangspunt is.

Voorbereiding duurzame werklocatie de Vaandel Noord kan verder
Er is niet alleen behoefte aan ruimte om te wonen. Maar ook naar ruimte om te ondernemen. De regio Alkmaar heeft gekeken naar goede werklocaties. Onder andere Vaandel Noord kwam daar uit als een logische uitbreidingslocatie voor het bedrijvenpark de Vaandel Midden. Om dit verder voor te bereiden heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. En de gebiedsvisie en ruimtelijke plankaart vastgesteld.

Verder heeft de raad vastgesteld

• beleidsnota snippergroen
• huisvestingsverordening
• marktverordening Dijk en Waard
• Statutenwijziging Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord
• verordening en regels gegevensverstrekking basisregistratie personen
• verantwoording fractievergoedingen 2022.

Meer informatie
Kijk voor alle stukken en de livestream van de raadsvergadering op bestuur.dijkenwaard.nl. Zijn er nog vragen? Neem dan contact op met de griffie, via griffie@dijkenwaard.nl. De griffie ondersteunt de raad.