HEERHUGOWAARD - Op dinsdag 21 mei is er politieke avond op het gemeentehuis van Heerhugowaard.. Het gaat onder andere over de transitievisie warmte en bouwplannen in Westpoort. Wilt u ook iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Neem dan contact op met de griffie via griffie@dijkenwaard.nl. U bent natuurlijk ook van harte welkom als toeschouwer. Of kijk vanaf 20.00 uur mee via de livestream op bestuur.dijkenwaard.nl.

Naar aanleiding van de agendacommissie zijn de agenda’s samengevoegd tot één agenda. Er is dan ook geen vergadering op de Binding. In het gemeentehuis in Heerhugowaard staat op de agenda:

Transitievisie warmte – spreek in
Nederland stopt met het gebruik van aardgas. Dat betekent dat ook alle woningen en andere gebouwen in onze gemeente uiterlijk in 2050 op een andere, duurzame manier worden verwarmd. De Transitievisie Warmte beschrijft hoe we dit kunnen doen. De visie beschrijft de kansen en uitdagingen hierbij, de uitgangspunten die de gemeente hanteert en de manier waarop de gemeente inwoners helpt om de komende decennia stapsgewijs ‘van het gas af te gaan’. Deze avond deelt de raad standpunten over deze visie. De raad wordt gevraagd deze visie vast te stellen. En jaarlijks 80.000 euro beschikbaar te stellen.

Planproces en besluitvorming Westpoort - spreek mee
In de loop van 2024 komen voor Westpoort het omgevingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor besluitvorming naar college en raad. De grondexploitatie voor Westpoort loopt mee in het proces van besluitvorming over alle grondexploitaties. Vooruitlopend op de formele besluitvorming wordt de raad geïnformeerd over de samenhang tussen deze processen. Er is een presentatie van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan en een toelichting op het aankomende besluitvormingstraject.

De lijst met hamerstukken omvat de volgende onderwerpen:

Regio Alkmaar Focusagenda 2.0
Eind 2019 is Regio Alkmaar (Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar) gestart met de eerste Focusagenda 2019-2022. Dit is de agenda van Regio Alkmaar op de thema’s wonen, energie-innovatie en duurzame bereikbaarheid. De agenda bevat de doelen en de strategie om dit te bereiken. De regio-organisatie is opgericht om, langs deze strategie, de gestelde doelen dichterbij te brengen. Het vervolg, de focusagenda 2024-2028, ligt nu voor. De benodigde financiële bijdrage blijft ongewijzigd voor 2024 en 2025 met € 3,05 per inwoner.

Omgevingsvergunning bouw appartementen Loopakker
Het college is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 13 koopappartementen waarvan vier in de verschillende prijsklassen en negen vrije sector koopappartementen aan de Loopakker 3 in Zuid-Scharwoude. Het project past niet in het bestemmingsplan ‘Noord- en Zuid-Scharwoude’. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd medewerking te verlenen aan het bouwproject.

Bestemmingsplan Taxuslaan 34
Grid-vastgoed heeft het voornemen om een appartementengebouw te realiseren op de locatie Taxuslaan 34 te Heerhugowaard. De bestaande bebouwing zal worden gesloopt waarna een gebouw met maximaal 28 appartementen zal worden gerealiseerd. De bouwplannen passen niet binnen het bestemmingsplan. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd een gewijzigd bestemmingsplan vast te stellen.

Meer informatie
bekijk de agenda, stukken en livestream bestuur.dijkenwaard.nl voor de politieke avond in gemeentehuis Heerhugowaard.