GEMEENTE KOGGENLAND - Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de vergunningaanvraag van Biogast tot het flexibiliseren van het aantal vervoersbewegingen.

In juni diende de biovergister in Wogmeer, een vergunningaanvraag in bij de gemeente waarbij het mogelijk zou worden de hoeveelheid verkeersbewegingen flexibel in te kunnen regelen, waarbij het maximum aantal bewegingen op jaarbasis hetzelfde zou blijven. De aanvraag is in behandeling genomen en inwoners konden tot begin augustus zienswijzen indienen. Uit de ingediende zienswijzen blijkt dat de aanvraag van Biogast voor de nodige onrust zorgt bij omwonenden. Zij vrezen voor een toename van vrachtwagenritten van en naar de vergister.

Geen medewerking

Het college heeft op 29 augustus besloten geen medewerking te verlenen aan de aanvraag van Biogast. De reden; het college constateert dat het huidige gebruik van de vergister in strijd is met de verleende milieuvergunning. Het verzoek voor de flexibilisering is dus afgewezen.

Handhaven

Het college wil ook gaan handhaven, omdat het huidige gebruik in strijd is met de regels zoals die zijn opgenomen in de vergunning. Biogast krijgt vanwege de wettelijke verplichting daartoe wel de gelegenheid om het huidige gebruik aan te passen zodat zij voldoen aan de verleende vergunningen.

Besluit college

Het besluit van het college luidt als volgt:

  1. “Wij constateren dat het huidige gebruik van de vergister in strijd is met de verleende milieuvergunning.
  2. Om deze reden gaan wij geen verdere medewerking verlenen aan de aangevraagde wijzigingsvergunning voor het flexibiliseren van het aantal vervoersbewegingen voor Biogast.
  3. Vanwege het gegeven dat het huidige (feitelijke) gebruik in strijd is met de milieu- en bouwvergunning en het bestemmingsplan, gaan wij over tot handhaving. Daarbij is van toepassing dat vanwege de wettelijke verplichting daartoe, als eerste stap Biogast de gelegenheid wordt gegeven om het huidige gebruik in overeenstemming te brengen met de verleende vergunningen.”

Communicatie

Het besluit wordt ook gepubliceerd in het Koggennieuws, maar gezien de aandacht van omwonenden en pers delen we dit besluit graag actief. Wij zullen alle indieners van zienswijzen via de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) apart informeren. De gemeente gaat in overleg met vertegenwoordiging van de omwonenden over de verdere communicatie.