DIJK EN WAARD - Het college van Dijk en Waard heeft de eerste jaarstukken van gemeente Dijk en Waard goedgekeurd. De gemeente sluit het boekjaar 2022 af met een groot voordelig resultaat van 21,8 miljoen euro. De jaarstukken worden nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.


In de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over baten en lasten van alle gemeentelijke activiteiten. Dit wordt vergeleken met de voornemens en budgetten uit de begroting.

Wethouder Financiën Fred Ruiten: "Hier staat een tevreden wethouder. Bij de start van de nieuwe gemeente hebben we gezocht naar hoe we tot een sluitende begroting konden komen. Het was de vraag hoe dat in de praktijk uit zou pakken. Nu zien we dat we daar dik in zijn geslaagd. Het afgelopen jaar stond in het teken van de opbouw van gemeente Dijk en Waard en het harmoniseren van processen en regelingen. We hebben niet alle ambities kunnen afronden door te weinig capaciteit, maar we gaan in 2023 aan de hand van het nieuwe coalitieakkoord in een hogere versnelling verder. En met de middelen die we over hebben kunnen we ook echt invulling geven aan die ambities en investeringen om Dijk en Waard mooier en beter te maken voor onze inwoners."

Meevallers versus tegenvallers
Het gunstige resultaat komt deels door winst op de grondexploitaties, een extra uitkering van het Rijk in de decembercirculaire, fusiegelden, besparingen en geld dat ontvangen is voor diverse regelingen op het gebied van sport. Ook voor de grote groep vluchtelingen uit Oekraïne die we hebben opgevangen heeft de gemeente meer geld van het Rijk ontvangen dan dat de kosten waren.Maar er waren niet alleen maar meevallers, er zijn ook tegenvallers, zoals hogere uitgaven door meer vragen voor ondersteuning uit het minimabeleid, de uitgaven voor inwoners met een uitkering en op het gebied van de jeugdzorg. In totaal kostte dit de gemeente ruim 1,5 miljoen euro meer.

Fred Ruiten: "We hebben vorig jaar mooie stappen gezet. De begroting voor 2022 was beleidsarm opgesteld. We zijn van twee gemeenten naar één gemeente gegaan. Het doel voor 2022 was vooral om door te gaan en inwoners moesten geen last hebben van de fusie. Dat is gelukt. Ook zijn er veel dingen onverwacht bijgekomen, zoals de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ik ben er trots op hoe we de vluchtelingenstroom met zijn allen hebben opgevangen. Het kostte capaciteit, maar het is ons wel gelukt."

Op het gebied van duurzaamheid zijn ook successen behaald, zoals de energiecoaches die inwoners voorzien van duurzame tips en de Fixbus die bij mensen thuis langs gaat om simpele energiebesparende maatregelen toe te passen. Om aan de woningbouwopgave te voldoen is en wordt er volop gebouwd in Dijk en Waard. In 2022 zijn onder andere woningbouwprojecten de Groene Trede, de Nieuwe Veiling en delen van Westerdel en De Draai opgeleverd. Ook is er in 2022 hard gewerkt aan het armoedebeleid om inwoners met een laag inkomen extra te ondersteunen.

Volop verder in 2023
2023 staat in het teken van het afronden van de beleidsharmonisatie. Daarnaast worden plannen die in 2022 gemaakt zijn, uitgevoerd in 2023. En de gemeente gaat aan de gang om de ambities uit het nieuwe coalitieakkoord aan te pakken. Om genoeg capaciteit in huis te hebben, worden nieuwe mensen geworven. Wethouder Ruiten: "Met de nieuwe wervingsstrategie zijn we druk bezig om nieuwe mensen aan te trekken. Daarnaast wordt in 2023 verder uitvoering gegeven aan projecten, zoals het Kanaalpark, herinrichting van het Stationskwartier, het verder vergoenen van Dijk en Waard en een groot aantal woningbouwplannen zoals De Klamp en Westpoort-De Scheg. Ook wordt de tweejarige pilot armoedebeleid gestart. Het voordelige resultaat komt vooral door incidentele meevallers. Door de economische omstandigheden en de herziening van het gemeentefonds is nog veel onbekend over de gemeentefinanciën, vooral na 2025. Het voordelige resultaat komt daarom goed van pas."

De begroting voor 2023 is terug te vinden op https://dijkenwaard.begroting-2023.nl/.