DIJK EN WAARD - Gemeente Dijk en Waard vindt het belangrijk dat inwoners kunnen werken waar ze wonen. Daarom wil de gemeente ruimte creëren voor ondernemers en bedrijven. Met regionale afspraken over werklocaties blijft de gemeente bovendien flexibel inspelen op de veranderingen in de markt.

"De vraag naar vestigings- en uitbreidingsruimte bij bedrijven blijft toenemen", vertelt wethouder economie, Falco Hoekstra. "Op de bestaande bedrijventerreinen is de ruimte beperkt, maar we willen wel dat bedrijven in Dijk en Waard kunnen blijven. In transformatiegebieden, zoals De Frans en het Stationsgebied, willen we een mix van wonen en werken. Voor gevestigde bedrijven betekent dit soms verplaatsen, zeker als ze willen uitbreiden. Dat kan dan niet op de huidige plek. Dan moet er elders wel plek zijn."

Gebiedsvisie De Vaandel-Noord
De gemeente maakt voor De Vaandel-Noord (Heerhugowaard) een nieuwe gebiedsvisie. In deze visie wordt rekening gehouden met uitbreiding van het bedrijventerrein. De Vaandel-Noord Dit is het gebied tussen de Middenweg, de Hasselaarsweg, het spoor en De Vaandel-Midden. De mogelijkheid voor uitbreiding is al vastgelegd in bestemmingsplan De Vork uit 2007. De gemeente wil de visie vormgeven in samenwerking met eigenaren, initiatiefnemers en andere partijen. Hoekstra: "We willen onderscheid maken tussen de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente. Voor elk bedrijf de juiste plek."De toekomstige ruimte voor bedrijven in Dijk en Waard is in 2020 vastgelegd in de lokale visie werklocaties, die in samenspraak met bedrijfskringen in Dijk en Waard is opgesteld. De bedrijfskringen zijn inmiddels gefuseerd tot het ondernemersplatform Ondernemend Dijk en Waard.

Regionale afspraken

Naast de lokale Visie werklocatie maakte Dijk en Waard in maart van dit jaar regionale afspraken over werklocaties. De gemeenten in de regio Alkmaar, Provincie Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf NHN tekenden daarom een convenant. Daarin staat hoe de gemeenten de beschikbare ruimte voor bedrijven en de vraag van ondernemers op elkaar afstemmen. Deze afspraken hebben Gedeputeerde Staten in oktober 2022 bekrachtigd.

De bedrijventerreinen in regio Alkmaar huisvesten circa 30% van de werkgelegenheid in de regio. Deze werklocaties zijn daarmee van groot sociaal-economisch belang voor de regio Alkmaar en Noord-Holland Noord als geheel. Door regionaal afspraken te maken kan de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen worden versneld.

Uit het convenant volgt een regionale strategie voor werklocaties om ontwikkelingen voor de toekomst van wonen en werken in de regio Alkmaar veilig te stellen. En daarmee ook voor Dijk en Waard.