NOORD-HOLLAND - De achttien gemeenten in Noord-Holland Noord zijn teleurgesteld in de Provinciale Omgevingsverordening opgesteld door de provincie Noord-Holland. Volgens de regio’s Kop van Noord-Holland, Westfriesland en Alkmaar zijn er in de verordening te veel restricties opgenomen om Noord-Holland Noord een aantrekkelijke regio te houden.


Daarom trekken de drie regio’s, verbonden in Holland Boven Amsterdam, samen op om bezwaar te maken tegen de concept-omgevingsverordening. Zij willen dat de provincie de verordening aanpast.

Te weinig maatwerk
De gemeentebesturen vinden dat de provincie te weinig vrijheid geeft aan de individuele gemeentes om beslissingen te nemen over ruimtelijke ontwikkelingen. Ze zien weinig ruimte voor maatwerk. Dat terwijl er in de Omgevingsvisie NH2050 juist wordt uitgegaan van lokale kracht. ‘Lokaal wat kan, regionaal wat moet’, is het uitgangspunt van de provinciale Omgevingsvisie. Dat is ook het motto van het omgevingsbeleid uit de nieuwe Omgevingswet die in 2022 van kracht moet zijn. Die gedachte zien de gemeentes graag terugkomen in de Omgevingsverordening. Op die manier willen de gemeentes samen met de provincie werken aan een aantrekkelijke regio waarin het prettig is om te wonen, werken en recreëren. De omgevingsverordening is integraal onderdeel van de Omgevingsvisie en bevat de regels om de visie uit te voeren.

Steden en dorpen “op slot”
Een van de grootste bezwaren van de gemeentes is dat diverse stedelijke gebieden als Landelijk Gebied en Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) zijn opgenomen. De huidige concept-verordening zet diverse steden en dorpen in Noord-Holland Noord “op slot”, omdat ze geheel of grotendeels worden ingesloten door BPL. Dit belemmert in grote mate de noodzakelijke ruimte om gezond en vitaal te blijven en staat haaks op andere afspraken op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Holland Boven Amsterdam werkt bijvoorbeeld samen met de provincie aan een bovenregionaal woonakkoord om versnelling van woningbouwontwikkelingen in de regio te faciliteren. De nieuwe verordening moet dit niet in de weg staan.