De colleges van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk richten geen gezamenlijk Shared Service Centrum (SSC) op. Reden hiervoor is dat voor een SSC een miljoeneninvestering op gebied van ICT noodzakelijk is. Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk vinden dat in het licht van de huidige economische omstandigheden een niet verantwoorde investering

 

Eind 2013 besloten de colleges van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hun ondersteunende diensten en producten onder te willen brengen in een gezamenlijke organisatie, een Shared Service Center HAL. Te beginnen met pilots voor personeels- en salarisadministraties, verzekeringen en inkoop. Op de drie deelgebieden wordt inmiddels ook daadwerkelijk samengewerkt.

 

Uit deze drie pilots kwam naar voren dat samenwerking complex is. Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hebben daarom in het voorjaar van 2015 gezamenlijk een onderzoek gedaan (0-meting) naar de voorwaarden voor verdere samenwerking op de ondersteunende taken. Daaruit kwam naar voren dat er substantiële verschillen zijn op het niveau van onder andere schaal, bedrijfsvoering, cultuur en aansturing.

 

Uit de pilots bleek dat uniformering en integratie van ICT systemen nodig is voor verdergaande samenwerking. Besloten is om eerst nader onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden van een gezamenlijke bodemplaat voor de ICT infrastructuur. Op dat fundament zou dan verder gebouwd kunnen worden aan harmonisatie van processen en afstemming van werkzaamheden.

 

Een gedegen oriëntatie van de drie gemeenten leidt tot het inzicht dat voor een gezamenlijke, werkende  ICT-omgeving een forse investering noodzakelijk is. Diverse ervaringen in het land leren bovendien dat aan zo´n traject significante risico´s kleven en een lange implementatietijd vergen.

 

De drie gemeenten zien daarom nu af van de oprichting van een SSC-HAL.

 

Laat onverlet dat de HAL gemeenten elkaar op zullen blijven zoeken ook voor de ondersteunende producten en diensten voor overleg, afstemming en het delen van kennis en ervaringen daar waar dergelijke samenwerking waarde toevoegt. De HAL gemeenten benadrukken dat het afzien van een SSC geen afbreuk doet aan de goede samenwerking. De gemeenschappelijke regelingen van HAL-gemeenten blijven ook overeind.

 

Bovendien is afgesproken om met betrekking tot ICT een strategische heroriëntatie in te zetten naar opschaling op Noord Holland Noord niveau.