HEERHUGOWAARD - Gemeente Heerhugowaard heeft de Transitievisie Warmte vastgesteld. De transitievisie is de routekaart om in Heerhugowaard gefaseerd van het aardgas af te gaan. In de visie staan voorstellen om woningen en andere gebouwen in de gemeente in de toekomst duurzaam en aardgasvrij van de benodigde energie te voorzien.


Startwijken

Niet alle wijken kunnen tegelijk van het aardgas af. In de Transitievisie Warmte zijn drie startwijken aangewezen: 1. Oostertocht, 2. Schilderswijk en Heemradenwijk en 3. Bedrijventerreinen, Stadshart en Stationsgebied. In deze drie gebieden is de overgang naar aardgasvrij het meest kansrijk vóór 2030.

In de genoemde wijken werkt de gemeente de komende jaren met inwoners, ondernemers en professionele partijen de plannen verder uit in een wijkuitvoeringsplan. Daarin wordt samen gekeken naar de uitvoering en financiering van het aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen in de wijk. Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke voorwaarden. Het overstappen naar een aardgasvrije warmtebron is voor woningeigenaren op dit moment een vrijwillige keuze, het is dus mogelijk dat een deel van de woningen nog een aardgasaansluiting behoudt.

Wijkgerichte oplossingen
Voor veel nieuwere woningen in Oostertocht is elektrisch verwarmen een geschikt alternatief voor aardgas, maar voor een aantal (meergezins)woningen is juist aansluiten op het warmtenet de meest geschikte optie. In deze wijk zal het dus om een combinatie van individuele oplossingen en aansluiting op het warmtenet gaan. De gemeente verwacht dat (een groot deel van) Oostertocht in 2027 van het aardgas af is.

Bij de Schilderswijk en Heemradenwijk zijn er kansen om het warmtenet uit te breiden. Hiervoor moet eerst het warmtenet van de Rivierenwijk worden doorgetrokken richting De Draai en vervolgens naar de Schilderswijk en Heemradenwijk. In deze wijken wordt naar verwachting tussen 2025 en 2030 aan aardgasvrij wonen gewerkt.

Ook voor de bedrijventerreinen, het Stationsgebied en het Stadshart liggen collectieve oplossingen voor de hand, omdat er veel industrie- en utiliteitsgebouwen en appartementencomplexen te vinden zijn. De gemeente verwacht dat er in deze gebieden niet alleen vraag naar warmte is, maar ook naar koude om gebouwen te koelen. Het streven is de transitie in deze gebieden in 2026 af te ronden.

De andere Heerhugowaardse wijken volgen later in de routekaart. Maar de gemeente benadrukt dat in elke Heerhugowaardse woning al stappen gezet kunnen worden op weg naar aardgasvrij wonen en 100% duurzame energie. Inwoners en ondernemers kunnen hun woning of bedrijfsgebouw al voorbereiden om van het aardgas af te gaan door de isolatie en ventilatie te verbeteren en te kiezen voor duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen.

Al volop aan de slag
De warmtetransitie is niet nieuw voor Heerhugowaard. De wijken Zuidhoek I en Huygenhoek I zijn bij de oplevering eind vorige eeuw direct aangesloten op een lokaal warmtenet, dat nu gevoed wordt door het regionale warmtenet van HVC. Ook een deel van de woningen in Broekhorn is aangesloten op het warmtenet en in de Rivierenwijk-Zuid werken HVC en Woonwaard op dit moment aan de aansluiting van woningen op het net. Daarnaast zijn er initiatieven zoals de Nerozero-woningen in De Draai die energiepositief zijn gebouwd.

Op en rond De Zandhorst en De Vaandel werkt Kodi aan het Waerdse Energie Circuit/Duurzame Ring Heerhugowaard om verschillende bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar te verbinden, met als doel een collectief warmte/koude-net te creëren voor distributie van restwarmte van bedrijven, evenals warmte en koude uit de bodem. Circa 400 woningen van Woonwaard zijn de afgelopen jaren gerenoveerd tot Nul-Op-De Meter-woningen en op bedrijventerreinen Beveland, Zandhorst en De Vaandel zijn de warmtenetten van Duurzame Ring Heerhugowaard en HVC in ontwikkeling.