HEERHUGOWAARD - Het college van B&W legt het ontwerpbesluit over de vaststelling van de bebouwde komgrenzen in Dijk en Waard ter inzage. Het ontwerpbesluit omvat mede de vaststelling van een nieuwe grens tussen De Noord en Heerhugowaard. Om er zeker van te zijn dat de grens goed loopt, is er op donderdag 5 oktober aanstaande een inloopbijeenkomst.


De inloopbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 5 oktober 2023 van 18:00 tot 20:00 uur in het dorpshuis op Middenweg 539 A. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om binnen deze tijden binnen te lopen om het kaartmateriaal te bekijken en hun reactie achter te laten. Tijdens de bijeenkomst zijn medewerkers van de gemeente aanwezig die de reacties inzamelen.

Grenzen opnieuw vastgelegd

De voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben in het verleden ieder de grenzen van hun bebouwde kommen vastgesteld. Om de bebouwde komgrenzen in de zin van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet natuurbescherming de komende jaren te behouden is vaststelling van deze grenzen door de raad van de nieuwe gemeente Dijk en Waard noodzakelijk. Het college legt daarom het ontwerpbesluit tot vaststelling van de nieuwe grenzen ter inzage. Het ontwerpbesluit gaat uit van de huidige bebouwde komgrenzen en bevat op een enkel punt een wijziging, bijvoorbeeld waar het De Noord betreft.

Nieuwe grens voor De Noord

Er is een kaart ontworpen met daarop de bebouwde komgrenzen op grond van de Wegenwet 1994 en de Wet natuurbescherming. Om de historie en de identiteit van De Noord te benadrukken is op de kaart een grens tussen De Noord en Heerhugowaard ingetekend. Deze grens is nieuw en is zo veel mogelijk gebaseerd op de historische parochiegrenzen. De bedoeling is dat op de grens aan de Middenweg en Hasselaarsweg nieuwe bebouwde komborden worden geplaatst. Dit zijn blauwe borden met witte letters ‘De Noord’ en aan de andere zijde (voor het verkeer dat vanuit De Noord Heerhugowaard inrijdt) ‘Heerhugowaard’.

Verhinderd en toch uw reactie geven?

Het ontwerpbesluit ligt vanaf vrijdag 29 september zes weken ter inzage in het gemeentehuis en het is vanaf dan digitaal te raadplegen op officielebekendmakingen.nl. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt komen inzien, dient u vooraf een afspraak te maken. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een inspraakreactie schriftelijk en/of mondeling inbrengen.

Gemeenteraad stelt grenzen vast

De reacties die tijdens de bewonersavond of op een andere manier zijn ontvangen, worden opgenomen in een verslag. In dat verslag wordt ook gemotiveerd aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het ontwerpbesluit wordt overgegaan. Dit verslag wordt bij de stukken voor de gemeenteraad gevoegd. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de bebouwde kom grenzen vast.