LANGEDIJK/HEERHUGOWAARD - De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben de visie voor het toekomstige gemeentelijke sociaal beleid voor gemeente Dijk en Waard vastgesteld. Uitgangspunt van de visie is dat de inwoner centraal staat en dat zijn/haar vraag leidend is. Er wordt minder gewerkt vanuit zorgaanbod, maar samen met inwoners en hun netwerk gezocht naar wat de beste oplossing is. Op deze manier is het de bedoeling dat sneller de juiste zorg kan worden geleverd, waardoor de zorg ook betaalbaar blijft. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met cliëntadviesraden, gemeenteraden, welzijnsorganisaties, beleidsadviseurs, zorgaanbieders, schoolbesturen en inwoners.

Vier leidende principes Met het vaststellen van de visie is de basis gelegd voor een sociaal beleid dat uit gaat van vier leidende principes: (1) Eigen kracht en zelfredzaamheid door samenwerking, (2) Betaalbare en effectieve zorg en ondersteuning, (3) Iedereen doet mee naar vermogen en (4) Elke inwoner is uniek. Er wordt ingezet op ontwikkeling, kansen en talenten van inwoners. Hierbij is ruimte voor maatwerk en persoonlijke aandacht.

Sociale basis en preventie De ondersteuning is gericht op het realiseren van basisvoorwaarden als werk, zinvolle dagbesteding, onderkomen, financiële onafhankelijkheid en een sociaal netwerk. Door een sterke sociale basis te creëren kunnen inwoners van Dijk en Waard zo veel als mogelijk voor zichzelf en elkaar zorgen. De gemeente biedt een vangnet als het sociale netwerk (even) niet toereikend is.

Samenwerken Inwoners, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en de gemeente gaan nauw samenwerken. Ze kennen elkaar en helpen elkaar. De inwoner hoeft zijn of haar verhaal maar één keer te vertellen. Organisaties en hulpverleners zorgen dat de overgang tussen de verschillende organisaties vloeiend verloopt.

Wethouders sociaal domein Marcel Reijven (Langedijk) en Bert Fintelman (Heerhugowaard) zijn zeer content met deze door betrokken partijen gedragen visie: “Waar het om gaat is dat zo snel mogelijk de beste oplossing wordt geboden én dat die oplossing zoveel mogelijk door de hulpvrager en zijn netwerk zelf wordt opgepakt. Daar help je pas écht mee. En dat is dus heel wat anders dan ‘u vraagt, wij draaien’.”

Passende uitvoering De visie sociaal domein beschrijft de richting waar naartoe gewerkt wordt als gemeente Dijk en Waard. Voor het ‘hoe’ volgt een passende uitvoeringsprogramma. Daar heeft de gemeente wel ideeën bij, maar belangrijker is de uitwerking samen te doen met o.a. welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en cliëntadviesraden. “Alleen door het samen te doen kunnen we de gemeente zijn die we met deze visie voor ogen hebben.”