HEERHUGOWAARD - Het college maakt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder bekend dat zij het voornemen heeft een hogere waarde vast te stellen van 54 dB voor het wegverkeerslawaai voor de bouw van 78 appartementen op de locatie J. Duikerweg 16 t/m 170. 

Het college heeft een aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 78 appartementen op deze locatie in behandeling. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai vanaf de Abe Bonnemaweg op de geplande bebouw ing hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het college kan onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Het college heeft het voornemen een hogere waarde van maximaal 54 dB vast te stellen.

Inzagetermijn 

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien via www.heerhugowaard.nl/terinzage of aan de balie van het gemeentehuis.

Zienswijze 

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard. Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij onze contactpersoon, mevr. S. Smit -Praat, tel: 14 072