HEERHUGOWAARD - Vanuit de verantwoordelijkheid die bij beide colleges wordt gevoeld om, rekening houdend met de wederzijdse belangen bij de ontwikkeling van het stationsgebied Heerhugowaard, tot een voor beide gemeenten aanvaardbare uitkomst te komen heeft op 4 september jl. een bestuurlijk overleg plaatsgevonden.


Voor het vervolgtraject is afgesproken dat op basis van een op te stellen Bestuursopdracht er op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau een intensievere samenwerking tot stand wordt gebracht met als oogmerk te komen tot een gezamenlijk gedragen visie op de verdere ontwikkeling van het stationsgebied in relatie tot de directe omgeving, met daarbij bijzondere aandacht voor het Oosterdelgebied. Bestaande afspraken en vastgestelde visies (waaronder de Structuurvisie van Heerhugowaard) vormen daarbij het uitgangspunt.

Beide colleges zoeken naar overeenstemming in de beeldkwaliteit van het silhouet van het stationsgebied gezien vanuit het Oosterdelgebied waaraan nieuwe plannen worden getoetst. Ook wordt gezamenlijk opgetrokken om de ‘groene rand’ op de Oost-/Westdijk te behouden.

Waar nodig of gewenst worden andere stakeholders zoals de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap bij het verdere traject betrokken. De ontwikkeling van het stationsgebied als OV-knooppunt wordt gezien als een gedeelde opgave. De beide colleges spreken de overtuiging uit dat met inachtneming van bestaande afspraken, de beoogde plannen in een zodanige vorm gegoten kunnen worden dat daarmee recht wordt gedaan aan de gesignaleerde en geformuleerde wederzijdse belangen.