HEERHUGOWAARD - De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van Heerhugowaard. De raad van Heerhugowaard bestaat uit 31 leden afkomstig uit negen politieke partijen. Samen vertegenwoordigen zij de bevolking van Heerhugowaard en geven de kaders aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid dient uit te voeren.

John Does - Fractievoorzitter Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij (HOP) - 7 zetels

HOP is de grootste. Hoe valt deze winst te interpreteren?
‘We zijn twee zetels gegroeid. Net als Senioren Heerhugowaard. Mijns inziens is dat het resultaat van onze inzet voor democratische vernieuwing. Inspraak door inwoners is voor ons de normaalste zaak van de wereld. Niet dat je pas op het eind van een proces een zienswijze kunt indienen en daar een negatief juridisch antwoord op krijgt. Volgens mij is de verkiezingsuitslag een schreeuw van onze inwoners om meer invloed op het beleid in Heerhugowaard.’

Welke punten in het partijprogramma dienen koste wat kost gerealiseerd te worden?
‘Zonder twijfel die democratische vernieuwing. Dat moet leiden tot meer tevredenheid onder de bevolking. Verder moeten we goed kijken naar onze voorzieningen. Dan heb ik het niet alleen over het theater en sport, maar ook over voorzieningen als een veilig fietspad, goede straatverlichting en de beste zorg, zaken die we heel normaal vinden. We hebben de magere jaren achter ons gelaten, het is nu tijd om onze inwoners te laten profiteren van dat het beter gaat. Denk aan de bouw van goedkope woningen waarmee starters weer kansen krijgen op de woningmarkt. Dat betekent namelijk ook doorstroming vanuit sociale huur. Op die manier hopen we de markt in beweging te krijgen. Het voorstel is gelukkig raadsbreed aangenomen.’

Wat is de meerwaarde van een lokale politieke partij?
‘Die is ontzettend groot. Wij zitten niet vast aan Haagse dogma’s, hangen niet aan landelijke principes. Een oorlogsmissie en het opknappen van de Gouden Koets zijn voor Heerhugowaard niet van belang. Wij kijken puur pragmatisch naar wat goed is voor Heerhugowaard en hierdoor kunnen we optimaal samenwerken met andere partijen.’

Falco Hoekstra - Fractievoorzitter VVD - 5 zetels

Welke punten in het partijprogramma dienen koste wat kost gerealiseerd te worden?
‘Wat wij heel belangrijk vinden is dat er geen lastenverhoging voor inwoners komt. Dat is echt een harde eis. We willen investeren in de bereikbaarheid van Heerhugowaard. De Oosttangent in Heerhugowaard-Zuid moet worden aangepakt, alsmede de Middenweg bij Centrumwaard. En het Altongebied moet worden aangepast aan de bedrijvigheid die daar plaatsvindt. Op die oude landweggetjes is het voor twee vrachtwagens onmogelijk elkaar te passeren. Het stationsgebied willen we duurzaam doorontwikkelen. En wat ons betreft kan de zorg rekenen op een flinke inzet op preventie. Wanneer je in een vroeg stadium in gesprek komt met de gemeente of hulpverleners kan verslechtering van een situatie veelal worden voorkomen. Tot slot verdient ook veiligheid onze volle aandacht’.

Zijn er onder de standpunten van andere partijen absolute dealbreakers?
‘Jazeker. Stoppen van de tegenprestatie in de bijstand is zo’n dealbreaker. Hetzelfde geldt voor extra kostenposten voor inwoners en het beperken van autogebruik. En wat betreft woningbouw zijn wij duidelijk: alles wat we bouwen moet in een enorme diversiteit plaatsvinden.’

Wat is de meerwaarde van een landelijke partij in de gemeenteraad?
‘Ons voordeel is dat we in zowel iedere gemeente in onze omgeving als in de provincie en bij het Rijk contacten hebben. Wat ik ook nodig heb, er is altijd iemand bij wie ik mijn verhaal kwijt kan. Kijk naar het statement dat we als lokale VVD fracties hebben gemaakt inzake de Leeghwaterbrug. Als gemeente kun je het niet meer alleen, je hebt elkaar nodig in de regio. Dat is een absolute meerwaarde ten opzichte van lokale partijen.’ ‘Wat veel mensen niet weten is dat de partijorganisatie geen enkele inspraak heeft in wat we in Heerhugowaard doen. Den Haag is onze steun in de rug, we worden bijvoorbeeld gefaciliteerd in debattrainingen, maar Den Haag heeft niets te zeggen over wat wij hier belangrijk vinden.’

Annette Valent-Groot - Fractievoorzitter Senioren Hererhugowaard - 5 zetels

Twee zetels erbij. Hoe valt deze winst te interpreteren?
‘We hoopten op een extra zetel, twee is een grote verrassing. We denken dat het een combinatie van factoren is geweest. We begonnen vier jaar geleden als nieuwe partij en hebben een goede naam weten op te bouwen. Daarnaast hebben we een goede campagne gevoerd en verder speelt natuurlijk het landelijke effect van het in de lift zitten van lokale en seniorenpartijen een rol. Bovendien deden Burgerbelang en de SP niet mee deze verkiezingen. Alles bij elkaar heeft het ons twee extra zetels gebracht.’

Wat is de meerwaarde van een lokale politieke partij?
‘Wij zijn voortgekomen uit de lokale samenleving en zijn, in tegenstelling tot landelijk georiënteerde partijen, onderdeel van Heerhugowaard. Ouderen voelden zich minder gehoord door de landelijke partijen, dat was de voedingsbodem voor Senioren Heerhugowaard. Heerhugowaard is lange tijd een jonge gemeente geweest, alles is ingericht op jonge gezinnen. Dat is op zich prima, maar de jonge mensen van de jaren ’70 en ’80 worden nu ouder en daar is Heerhugowaard onvoldoende op toegerust.’

Welke punten in het partijprogramma dienen koste wat kost gerealiseerd te worden?
‘Allereerst moeten er meer goedkope woningen voor ouderen komen. Dichtbij voorzieningen als de supermarkt en de dokter, bij voorkeur op loopafstand. Daarbij streven we naar een ontmoetingspunt in elke wijk, zodat mensen bij elkaar kunnen komen en er meer samenhang in de wijken komt. Bezuinigingen hebben er voor gezorgd dat een aantal buurthuizen zijn gesloten en gecentraliseerd, dat blijkt echter niet te werken. Verder willen we een dementievriendelijke gemeente worden. Mensen moeten langer thuis blijven wonen, ook dementerende ouderen. Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat de buurt hierop wordt ingericht. De omgeving moet vriendelijk voor deze mensen zijn. Andere gemeenten zijn daar al mee bezig, hoog tijd dat wij die taak ook oppakken.’

Gea Klercq - Fractievoorzitter CDA - 4 zetels

Welke punten in het partijprogramma dienen koste wat kost gerealiseerd te worden?
‘We moeten in ieder geval een start maken met het verminderen van gasverbruik en het is aan de raad om inwoners goed te informeren. Wat moet je doen voor een duurzame woning? Inwoners kunnen hun woning niet in één keer toekomstproof maken, dat moet stapsgewijs gaan. Schulden en armoede moeten bestreden worden. De term sociale cohesie is flink uitgekauwd, maar wél van belang. We moeten naar elkaar omkijken. De focus moet liggen op welzijn, dat maakt een samenleving zinvol. Dat brengt me op de diversiteit in woonvoorzieningen. Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen, maar is dat optimaal veilig? Het is tijd om ook naar alternatieven te kijken, denk aan de bouw van hofjes. Daarbij moet Heerhugowaard groener, daarom gaan we de komende jaren duizend extra bomen planten.’

Zijn er onder de standpunten van andere partijen absolute dealbreakers?
‘Nee, op dit moment niet. Maar als men gaat bezuinigen op jeugdzorg of de Onroerende Zaakbelasting gaat verhogen, dan hebben we een dingetje.’

Wat is de meerwaarde van een landelijke partij in de gemeenteraad?
‘Allereerst het gedachtegoed en natuurlijk ook alle facetten waarvan we gebruik mogen maken, denk aan opleidingen en cursussen. Ik ben niet mevrouw Buma, maar laat me wel graag vooruit helpen met de faciliteiten vanuit het landelijke. We hangen voor het CDA belangrijke punten aan, maar we zijn vrij deze naar gemeenteniveau te vertalen. Wij zijn namelijk ook gewoon lokalen. We zijn gekozen door de inwoners van Heerhugowaard en ik ben iemand die de wederkerigheid in haar genen heeft zitten. We krijgen lokaal steeds meer verantwoording en dat neem ik heel serieus.’

Michael Feelders - Fractievoorzitter D66 - 3 zetels

Welke punten in het partijprogramma dienen koste wat kost gerealiseerd te worden?
‘Een van onze speerpunten is het tegengaan van schooluitval. We investeren tijd, geld en zorg om te voorkomen dat jongeren vroegtijdig uitvallen. Wat we daar exact voor gaan inzetten maken we binnenkort bekend. Wat ook heel belangrijk is, gelet op de digitalisering, is het omscholen van inwoners. Denk aan jongeren die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, aan mensen die zijn ontslagen en aan al die mensen van middelbare leeftijd, mensen met een arbeidsbeperking of ouderen die aansluiting op de veranderde arbeidsmarkt zoeken. Met omscholing is zoveel winst te behalen.’

Zijn er onder de standpunten van andere partijen absolute dealbreakers?
‘Wat ons betreft niet. Je hebt natuurlijk bepaalde voorkeuren of richtingen, maar om op voorhand zaken te blokkeren... dat past niet bij onze principes. Dat gaat een stap te ver.’

Wat is de meerwaarde van een landelijke partij in de gemeenteraad?
‘We krijgen veel ondersteuning op campagnegebied. We kunnen als lokale D66-afdeling gebruik maken van onder meer de vormgeving en het netwerk van D66. Daarnaast krijgen we cursussen aangeboden en worden we gewezen op mogelijke valkuilen en aandachtspunten. Dat is in vergelijking met lokale partijen erg goed geregeld. Los daarvan is een lokale D66 ook gewoon lokaal. Net als de Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij (HOP) of Senioren Heerhugowaard. In het gevoel en emotie van inwoners is dat vaak anders, maar ook ik ben een Heerhugowaarder en ook ik wil het beste voor Heerhugowaard.’

Stefan Brau - Fractievoorzitter PVDA - 2 zetels

Welke punten in het partijprogramma dienen koste wat kost gerealiseerd te worden?
‘We moeten onze schouders zetten onder het armoedebeleid. Er is een lokaal opgesteld minimumbeleid dat uitbreiding verdient. Op dit moment zijn veel scholieren de dupe van het lage inkomen van hun ouders. Er is vaak geen geld voor excursies of schoolreizen. Wij vinden dat absoluut niet kunnen. Een beperkt inkomen van ouders mag het geluk van een kind niet in de weg staan. Daarnaast zouden wij graag een experiment doen met het basisinkomen. Bijstandsgerechtigden kennen de verplichte tegenprestatie, deze vervalt bij het basisinkomen. Het geeft mensen vrijheid om hun leven anders in te richten. Om een vrijwilligersbaan aan te nemen of een parttime betrekking aan te gaan. En het scheelt de gemeente behoorlijk wat mankracht.’

Zijn er onder de standpunten van andere partijen absolute dealbreakers?
‘Daar kan ik duidelijk over zijn: die zijn er niet. Maar er zijn wel standpunten waar we moeite mee hebben. Wij zouden graag zien dat we een raadsbreed gesteund LHBTI-beleid krijgen. Er zijn echter partijen die principieel de keus hebben gemaakt geen apart beleid voor deze doelgroep te maken. Artikel 1 zou volstaan. Zij gaan echter voorbij aan de behoefte aan voorlichting en het vergroten van de tolerantie in onze samenleving. Wat ons betreft is het tijd voor het progressieve geluid, we moeten de saamhorigheid versterken.’

Wat is de meerwaarde van een landelijke partij in de gemeenteraad?
‘Eigenlijk is een landelijke partij ook gewoon lokaal. We maken een lokaal verkiezingsprogramma waar onze partijtop geen enkele inspraak in heeft. We kunnen daarentegen wél terugvallen op het provinciale en landelijke bestuur. De lijnen zijn kort, het netwerk uitgebreid. Een onmiskenbaar verschil ten opzichte van lokalen is educatie, we krijgen legio mogelijkheden. En daarnaast hebben wij een wetenschappelijk bureau. Daar worden trends onder een vergrootglas gelegd en buigt men zich over sociaaldemocratische antwoorden.’

Christiaan Kwint - Fractievoorzitter Groen Links - 2 zetels

Welke punten in het partijprogramma dienen koste wat kost gerealiseerd te worden?
‘Waar ik in ieder geval de komende vier jaar aandacht voor ga vragen is de toegankelijkheid voor gehandicapten. Denk aan op- en afritten en toegankelijkheid in openbare ruimten, dat is een van de hoofdpunten. Natuurlijk gaan we daarnaast ook voor het waarmaken van onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Gasloos bouwen en het aanleggen van zonnepanelen hebben prioriteit. We moeten maximaal inzetten om de energietransitie te behalen. En natuurlijk vergeten we de sociale kant niet. We moeten er zijn voor de mensen die het wat minder hebben, onze uitkeringen moeten op orde zijn.’

Zijn er onder de standpunten van andere partijen absolute dealbreakers?
‘Natuurlijk zijn die er. We zullen niet accepteren dat de bijzondere bijstand wordt afgeschaft. Dat is een dealbreaker. Net als een streep door het klimaatakkoord. In 2030 moeten we energieneutraal zijn. Afspraak is afspraak. Alleen maar bouwen voor het midden- en hoogsegment is ook een breekpunt. Eigenlijk heel voor de hand liggende dingen dus.’

Wat is de meerwaarde van een landelijke partij in de gemeenteraad?
‘De meerwaarde zit in de contacten met de landelijke partij. We kunnen makkelijk informatie uitwisselen. De vertegenwoordiging van GroenLinks in andere overheidsorganen levert voordelen op. Dit betekent overigens niet dat Jesse Klaver ons verkiezingsprogramma schrijft. We zijn een lokale partij met landelijke achterban. We heten niet voor niets GroenLinks Heerhugowaard. Er is veel lokaal gestemd, maar ook heel veel op GroenLinks, een duidelijk signaal van de bevolking!’

Sebastiaan Visser - Fractievoorzitter Nederland Duurzaam - 2 zetels

Een zetel erbij. Hoe valt deze winst te interpreteren?
‘Ten eerste wordt het harde werk van de verkiezingsperiode beloond. We hebben ons via social media met name gericht op jongeren. We zijn tenslotte een partij voor de toekomst. Ten tweede zien we dat met name lokale partijen het vertrouwen van de kiezers hebben gekregen en natuurlijk heeft het ook alles te maken met het groene label dat we hebben. Dat zie je ook bij GroenLinks terug. Groen en lokaal doen het erg goed. En terecht!’

Welke punten in het partijprogramma dienen koste wat kost gerealiseerd te worden?
‘Nul op de Meter voor alle nieuwbouwwoningen. We moeten niet meer verbruiken dan dat we opwekken. Daarnaast moeten we de focus leggen op het energiezuinig maken van bestaande bouw. De gemeente kan daarin veel betekenen, met name in een faciliterende rol. We moeten mensen bewust maken van wat waar we naartoe willen. Natuurlijk snappen we dat je geld maar een keer kunt uitgeven. Kiezen tussen de studie van jouw kind en de aanschaf van zonnepanelen is geen keuze. Daarom is de groene lening in het leven geroepen. Een huisgebonden lening die investeren in verduurzamen mogelijk maakt. Wanneer je aflossing en rente op hetzelfde niveau brengt als de weggevallen maandlasten voor gas en licht, merkt de inwoner niets van de gedane investering.’

Wat is de meerwaarde van een lokale politieke partij?
‘Lokalen zitten met hun wortels in de gemeente. Dat is wel eens anders bij landelijke partijen. Daar rijken de ambities soms verder dan het lokale. Je moet je afvragen voor wie je dan in de gemeenteraad zit. Verduurzaming begint lokaal, daar is de afstand tussen bestuur en inwoners het kleinst. Maar ook wij willen graag voet aan de grond krijgen in andere gemeenten en wellicht uitgroeien tot een landelijke partij. Daar zitten namelijk ook weer voordelen aan, dank aan de omvang van het netwerk .’

Trijntje Johanne Visser-Hogeterp - Fractievoorzitter ChristenUnie - 1 zetel

Wat kun je waarmaken met één zetel?
‘Met slechts een zetel iets waarmaken is lastig, maar niet onmogelijk. Vier jaar geleden hebben we gezegd dat alle gelden voor de zorg daadwerkelijk voor de zorg moesten blijven. Dat hebben we voor elkaar gekregen en met die drive gaan we nu verder. Aandacht voor de kwetsbare burger is voor ons zeer belangrijk en gelukkig vinden we daarin ook medestanders.’

Welke punten in het partijprogramma dienen koste wat kost gerealiseerd te worden?
‘We zouden graag zien dat er in elke wijk een ontmoetingsplek komt. Sociale contacten zijn enorm belangrijk, zeker nu er zoveel eenzaamheid heerst. Ook jongeren verdienen een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Buurthuizen kunnen hier een rol in spelen en het is aan de gemeente om faciliterend op te treden. Dat betekent niet per se dat we nieuwe gebouwen moeten neerzetten, we zouden gebruik kunnen maken van scholen -buiten schooltijden om uiteraard- of andere bestaande gebouwen. Wat ons betreft ligt de nadruk echt op het sociale vlak. Het zou geweldig zijn als we een dementie vriendelijke gemeente worden. Iedereen telt mee en heeft het recht om mee te doen. Oók als je wat minder te besteden hebt of minder valide bent bijvoorbeeld. Ook daar willen wij ons de komende tijd voor inzetten.

Wat is de meerwaarde van een landelijke partij in de gemeenteraad?
‘Wij kunnen altijd contact zoeken met het landelijke. Bijvoorbeeld wanneer er in de gemeente dingen spelen die eigenlijk landelijk zijn. Een van onze insprekers bij de fractie liep in zijn activiteiten tegen IND-gerelateerde zaken aan. We hebben de landelijke partij getipt en zij hebben dit opgepakt. Daarnaast vinden we alle steun via het netwerk van de partij. Je kunt gemakkelijk contacten aanboren en zodoende hoeven we niet zelf het wiel uit te vinden, maar kunnen we gebruik maken van wat ze in andere gemeenten doen en vice ver sa.’

In deze eerste editie van update onderwerpen we de fractievoorzitters van de negen vertegenwoordigde partijen aan een aantal vragen. Dit artikel is tevens het startschot van een maandelijks terugkerende rubriek: politiek in Heerhugowaard. U vindt deze rubriek op heerhugowaardsdagblad.nl. Het eerste interview leest u 17 mei aanstaande. Natuurlijk delen we het artikel ook via de Facebookpagina van het Heerhugowaards Dagblad.

Liever plaatselijk nieuws in uw mailbox ontvangen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via www.heerhugowaardsdagblad.nl.

Heeft u vragen voor deze fractievoorzitters? Stuur ze in via redactie@xyto.nl.