HEERHUGOWAARD/LANGEDIJK - De provincie Noord-Holland steunt het herindelingsadvies van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk.


Gedeputeerde Staten hebben een concept-zienswijze vastgesteld waarin het college aangeeft vertrouwen te hebben in de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

Op 11 maart 2020 hebben de raden van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk een herindelingsadvies vastgesteld. Zij hebben de wens om hun gemeenten samen te voegen tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard per 1 januari 2022. De provincie Noord-Holland moet op grond van de Wet algemene regels herindeling (wet arhi) het herindelingsadvies en een zienswijze toesturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De concept-zienswijze is nu vastgesteld.

Op 18 december 2018 hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard de intentie uitgesproken een bestuurlijke fusie aan te gaan om zo uiteindelijk te komen tot een nieuwe gemeente. Deze fusie moet leiden tot een gemeente met meer slagkracht en een hogere kwaliteit van dienstverlening, die voorbereid is op een toekomst waarin steeds meer taken bij de gemeentelijke overheid worden belegd.

De provincie Noord-Holland staat positief tegenover de voorgestelde samenvoeging. Ook vindt de provincie dat beide gemeentebesturen een intensief, zorgvuldig en transparant proces hebben doorlopen met dorpsraden, verenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en omliggende gemeenten. Er is veel draagvlak voor deze fusie en de colleges spelen goed in op kritische geluiden van de gemeente Alkmaar en uit de kernen Sint Pancras en Koedijk.

Grenzeloos bestuur
Het maatschappelijk draagvlak is alleen in de Langedijkse kernen Sint Pancras en Koedijk verdeeld. De gemeente Alkmaar is voor de fusie van beide buurgemeenten, maar wil dat de kernen Sint Pancras en Koedijk bij Alkmaar worden gevoegd. De colleges van Langedijk en Heerhugowaard zijn naar aanleiding van deze signalen en wensen aan de slag gegaan om een kernenbeleid op te stellen in samenspraak met inwoners en het maatschappelijk middenveld. Daarnaast hebben zij de gemeente Alkmaar een voorstel gedaan om te streven naar ‘grenzeloos bestuur grensgebied’ ofwel een vorm van bestuur waardoor inwoners geen last ondervinden van gemeentegrenzen.

Definitieve zienswijze
De Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) bespreekt het herindelingsadvies en de concept-zienswijze op 15 juni. Nadat Gedeputeerde Staten eind juni de definitieve zienswijze hebben vastgesteld, wordt deze samen met het herindelingsadvies verstuurd naar de minister van BZK.