DIJK EN WAARD - Staatsbosbeheer, Stichting Veldzorg, Museum BroekerVeiling, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en gemeente Dijk en Waard ondertekenden woensdag 14 december de samenwerkingsovereenkomst Toekomstbestendig Oosterdel.


De partijen spreken af om samen te werken aan het behoud van de cultuurhistorische tuinbouwakkers, ontwikkeling van natuurwaarden en gezond helder water, en de beleefbaarheid van het gebied voor inwoners en bezoekers. De samenwerkende partijen gaan met een adviesbureau aan de slag om te komen tot een aanpak.

De aanpak is erop gericht om het gebied toekomstbestendig te maken. De cultuurhistorische waarden dreigen op de lange termijn verloren te gaan. Ongeveer 30% van de eilandoevers is beschadigd door oeverafkalving. Wethouder Nils Langedijk: "Het Oosterdelgebied is het groene hart van onze mooie gemeente, grenzend aan het Stationsgebied. Het Oosterdel is verbonden met het DNA van onze gemeenschap en is daarmee een belangrijke, maar kwetsbare, cultuurhistorische drager. In de visie Kanaalpark hebben we de verbinding gelegd tussen de nieuwe, toekomstige ontwikkelingen en behoud van deze unieke parel van Dijk en Waard. Daarin is de balans tussen natuur, cultuurhistorie en recreatie essentieel."

Waterkwaliteit en de omliggende woongebieden
De beschadiging van de eilanden in het Oosterdel zouden onder andere worden veroorzaakt door rivierkreeften en woelratten. Natuurlijke vijanden van deze diersoorten, zoals de snoek, blauwe reiger en fuut, zouden gebaat zijn bij helder water. Door verbetering van de waterkwaliteit kan er gezond helder water en meer biodiversiteit ontstaan.

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water zijn doelstellingen voor gezond helder water gesteld. De vaarten en sloten in de omliggende woongebieden worden daarom betrokken bij het onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het woongebied Rijk der Duizend Eilanden. "Het gebied is een van de wateren met veel potentie voor helder water; de beste waterkwaliteit", vertelt Siem Jan Schenk, hoogheemraad Integraal Waterbeheer Landelijk Gebied. "Door samen te werken kunnen we onze doelen voor de waterkwaliteit bereiken. Helder oppervlaktewater en hoge biodiversiteit dragen bij aan het gemeenschappelijke doel: een beleefbaar en toekomstbestendig Oosterdel."

Tuinders, huurders van Veldzorg en pachters van Staatsbosbeheer worden gevraagd om mee te denken aan kansrijke oplossingen. Ook inwoners en ondernemers worden op gepaste wijze bij het onderzoek betrokken.

Natuur, cultuurhistorie en recreatie
Het Oosterdelgebied is eigendom van Staatsbosbeheer en wordt beheerd door Stichting Veldzorg. Het gebied is door Provincie Noord-Holland aangewezen als Natuur Netwerk Nederland (NNN) en bevat ecologische waarden die belangrijk zijn voor de biodiversiteit. Daarnaast vertelt het Oosterdelgebied het verhaal van vroeger. In en rondom het museum komen die verhalen tot leven. In de toekomstvisie voor het museum (2021) is al aangegeven dat het Oosterdel en museum 'onlosmakelijk verbonden' zijn. Het Oosterdel maakt als het ware onderdeel uit van de collectie van het museum. Samen zijn ze belangrijk om de cultuurhistorische waarden herkenbaar te houden. Zij dragen daarmee bij aan de identiteit van Dijk en Waard.

Foto: De partijen van de samenwerkingsovereenkomst op locatie bij het Oosterdel, een overblijfsel van het ooit zo grote eilandenrijk. V.l.n.r. Nils Langedijk (wethouder gemeente Dijk en Waard), Ron Karels (directeur Museum BroekerVeiling), Riena Tienkamp (Hoofd Staatsbosbeheer Noord-Holland), Gerrit Arkesteijn (voorzitter Stichting Veldzorg), Siem Jan Schenk (hoogheemraad HHNK).