DIJK EN WAARD - Woensdag 5 juli ging de raad in gesprek over wonen in De Scheg en het Rembrandt Erf, het onteigenen van een perceel in De Draai en de peilnota voor parkeren in heel Dijk en Waard. Tijdens de politieke avond waren er insprekers en meesprekers. Dit heeft onder andere gezorgd voor een motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van woensdag 12 juli.


Een inspreker deelde zijn idee om te proberen de landelijke intocht van Sinterklaas naar Dijk en Waard te halen. De VVD neemt dit idee mee in de vorm van een motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van woensdag 12 juli. Wordt deze motie door de raad aangenomen? Dan vragen zij het college om onderzoek te doen hoe de landelijke intocht naar Dijk en Waard kan komen.

345 woningen in De Scheg

Tussen de spoorlijn en de provinciale weg N242 kunnen 345 woningen komen, verdeeld over die woongebouwen. De voorzitter van Ondernemend Dijk en Waard deelde met de raad zijn zorgen om niet alleen te bouwen vanuit woningnood. Maar ook ruimte te houden waar bedrijven zich kunnen vestigen. Zodat er ook een plek is waar mensen die hier komen wonen, kunnen werken. Deze locatie leent zich volgens de inspreker beter voor bedrijven. Fracties gingen daarna het gesprek met elkaar aan. En stelden ook vragen aan de wethouder. De wethouder gaf aan dat op andere plekken wordt gekeken naar ruimte voor bedrijven. En dat deze locatie al eerder in het proces in overleg niet de bestemming voor bedrijven heeft gekregen. Het onderwerp gaat als bespreekstuk naar de raadsvergadering van woensdag 12 juli. De VVD wil het onderwerp nog bespreken met de fractie. En hoopt dat het college de zorg weg kan nemen dat deze locatie ook in de toekomst voldoet aan de geluidsnormen, omdat het nu tegen de grens van de geluidsbelasting ligt.

Peilnota parkeren in heel Dijk en Waard

In het najaar wordt aan de raad het integraal parkeerbeleid voorgelegd. Daarna wordt dit vrijgegeven voor inspraak. Om de impact en de financiële gevolgen goed in beeld te krijgen wordt een voorkeursscenario uitgewerkt. Tijdens de politieke avond van woensdag 5 juli kreeg de raad uitleg over de scenario’s. Ook deelde een meespreker zijn visie op parkeren. De raad heeft deze avond vooral gebruikt voor het stellen van vragen. Om zo een beter beeld te vormen. Tijd om politieke standpunten te delen was er niet. Daarom gaat dit onderwerp als bespreekstuk naar de raadsvergadering van woensdag 12 juli.

Verder op de agenda:

Start onteigening perceel De Draai

Om het bestemmingsplan ‘De Draai 2019’ te realiseren, moet de gemeente nog beschikken over één perceel dat aan de Oosterweg in het plangebied ligt. Op dit perceel is een watergang en een weg gepland die nodig zijn voor dit deel van De Draai. De gemeente is met beide eigenaren in overleg voor minnelijke verwerving. Omdat dit tot nu toe niet heeft geleid tot overeenstemming wordt nu een onteigeningsprocedure voorbereid. De raad wordt gevraagd de Kroon te verzoeken om te besluiten tot aanwijzing ter onteigening.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 34 appartementen Rembrandt Erf

34 sociale huurappartementen van Stichting Woonwaard en Fijn Wonen kunnen er gebouwd worden aan het Rembrandt Erft in Heerhugowaard. Het project is in strijd met het bestemmingsplan van nu: Heerhugowaard Kern Noord. De raad wordt gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat het project door kan gaan. En als er geen zienswijzen worden ingediend deze verklaring definitief te maken en het college opdracht te geven de omgevingsvergunning af te handelen.

Bestemmingsplan Westdijk 12-14

Er zijn geen zienswijzen binnengekomen op het bestemmingsplan Westdijk 12-14. Een deel wordt gewijzigd van bestemming groen naar sport. Dit maakt de nieuwbouw voor de roeivereniging, kanovereniging en fitnesscentrum mogelijk. De raad wordt gevraagd dit bestemmingsplan vast te stellen en geen exploitatieplan en milieueffectenrapportage vast te stellen.

Benoemen leden rekenkamer

De raad is verplicht om een rekenkamer te hebben. De raad van Dijk en Waard heeft er na de raadsvergadering een. De rekenkamer versterkt de controlerende rol van de raad. Zij kunnen ingezet worden om beleid te onderzoeken en te adviseren. Tijdens de raadsvergadering worden de drie leden van de rekenkamer benoemd.

Kom woensdag 12 juli naar de raadzaal of kijk mee via de livestream

De raadsvergadering is op woensdag 12 juli van 20.00 tot 23.00 uur. Volg de raadzaal of via de livestream. Kijk voor alle stukken en de agenda op bestuur.dijkenwaard.nl.