NOORD HOLLAND - De provincie Noord-Holland meet jaarlijks, in de regio’s IJmond, Havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer, de luchtkwaliteit. Uit de meetresultaten is gebleken dat ook in 2016, op alle meetlocaties, is voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden. In alle 3 de regio’s wordt op geen enkele locatie voor de jaargemiddelde concentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) overschreden. Ten opzichte van 2015, zijn er op sommige plekken wel lichte stijgingen voor stikstofdioxide (NO2 ) gemeten. Deze waarden liggen nog wel ruim onder de grenswaarden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de datarapporten luchtkwaliteit over 2016.

Gedeputeerde Adnan Tekin: “Heel mooi nieuws dat op alle meetlocaties voldaan wordt aan de Europese grenswaarden. Hieruit blijkt dat onze gezamenlijke inspanningen werken en dat motiveert me om extra stappen te zetten. Dit kan ik niet alleen en daarom wil ik meer samenwerken met mijn collega-gedeputeerden en andere betrokkenen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan meer fietsroutes en meer innovatieve maatregelen voor duurzame oplossingen.”

De provincie Noord-Holland meet al jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, het havengebied Amsterdam en de Haarlemmermeer. Deze metingen worden uitgevoerd als aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM, om meer gedetailleerde regionale informatie te verkrijgen. In de IJmond vinden de metingen plaats in samenwerking met TATA Steel en de Omgevingsdienst IJmond. In Westpoort vinden de metingen plaats in samenwerking met het havengebied Amsterdam en de gemeente Zaanstad, waarbij de Haven van Amsterdam als opdrachtgever fungeert.

Varend ontgassen

Sinds 1 maart is er in Noord-Holland een verbod op het varend ontgassen van benzeen en sterk benzeenhoudende koolwaterstoffen van kracht. Benzeen is een stof die slecht is voor de gezond en veroorzaakt bovendien stank. Door dit verbod wordt de luchtkwaliteit verbeterd en de leefbaarheid in Noord-Holland vergroot.

Milieudialoog

De provincie Noord-Holland en de betrokken partijen zetten zich in voor een goede balans tussen economische ontwikkeling en een gezonde leefomgeving. Constant streven ze naar de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de betrokken regio’s. De actuele resultaten van het provinciaal meetnet zijn online te raadplegen op de site www.luchtmeetnet.nl