NOORD HOLLAND - De provincie Noord-Holland heeft plannen om de 39 stiltegebieden op te splitsen in Topstiltegebieden en Oasegebieden.

Door deze opsplitsing hoopt de provincie op een handhaafbaar en uitvoerbaar stiltegebiedenbeleid. De opsplitsing is een aanbeveling uit het onderzoeksrapport over stilte in Noord-Holland dat is uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie NH (NMF).

In 15 Topstiltegebieden wil de provincie inzetten op ‘echte stilte’. Dit versterkt de waarde van het stiltegebied voor de omgeving en de recreant. Hiervoor zal de Provinciale Milieuverordening (PMV) worden ingezet om te handhaven. Maar ook meer bekendheid en zichtbaarheid moeten hieraan bijdragen.

In 21 Oasegebieden wordt het onderscheid gemaakt tussen een stille kern (zonder lawaai door wegverkeer of industrielawaai) en een bufferzone. Bij het aanwijzen van stille kernen wordt het vliegverkeer buiten beschouwing gelaten. In de stille kernen geldt, net als in de Topstiltegebieden, het PMV regime.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 3 stiltegebieden niet aan de criteria van stilte voldoen en hiervoor organiseert de provincie ‘stiltetafels’. Samen met de partners in het veld (zoals gemeenten, (natuur)terreinbeheerders wordt onderzocht of het zinvol en wenselijk is het gebied als stiltegebied te handhaven en de belevingswaarden van het gebied te versterken.

Gedeputeerde Adnan Tekin: “Ik vind het belangrijk dat we met z’n allen weten waar we aan toe zijn als we ons in een stiltegebied bevinden. De opsplitsing in Top- en Oasegebieden moet daarbij helpen. Maar ook mijn gesprekken gedurende de zogenaamde 'stiltetafels’ moeten een beter beeld geven voor de 3 gebieden die nu niet voldoen aan alle criteria. In de toekomst wil ik de handhaving op orde hebben in de stiltegebieden zodat stil ook echt stil is.”

Een stiltegebied is een gebied dat zoveel mogelijk stil wordt gehouden en waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. In Noord-Holland zijn in de jaren tachtig stiltegebieden vastgesteld om rustige gebieden voor de toekomst te behouden. In het coalitieakkoord 2015-2019 is afgesproken dat het huidige stiltegebiedenbeleid wordt geactualiseerd en er een handhaafbaar beleid wordt gevonden.

Kaart

Om de kwaliteit van het gebied te behouden, mogen bepaalde activiteiten niet plaatsvinden in een stiltegebied. Voor sommige activiteiten kan een ontheffing worden aangevraagd. Op de Kaart Stiltegebieden is te zien waar in Noord-Holland de stiltegebieden liggen. De stiltegebieden zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening.

Download Overzicht stiltegebieden