DIJK EN WAARD - HVC onderzoekt de mogelijkheid om een nieuwe duurzame aardwarmtebron te ontwikkelen in gemeente Dijk en Waard. De ambitie is om over een aantal jaren via het bestaande warmtenet duurzame aardwarmte te leveren aan huishoudens en bedrijven in het gebied. HVC en gemeente Dijk en Waard zijn blij met de toekenning van SDE++ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie). Met het verkrijgen van deze subsidie gaat het project de onderzoeksfase in. In deze fase worden de randvoorwaarden voor de vergunningen ingevuld, is er overleg met omwonenden en andere betrokkenen en wordt de financiële haalbaarheid getoetst. Eerder heeft een eerste geologisch onderzoek uitgewezen dat realisatie van aardwarmte bij Heerhugowaard zeer goed haalbaar lijkt.

Duurzame bron toegevoegd aan warmtenet Alkmaar
Het warmtenet wordt nu verwarmd via de bio-energiecentrale in Alkmaar. Door noordelijker, in het Alton glastuinbouwgebied in Heerhugowaard, een nieuwe duurzame warmtebron te ontwikkelen, kan het warmtenet verder worden uitgebreid. De beoogde locatie aan de Noordscharwouderpolderweg wordt nader onderzocht omdat de bodem in het Altongebied geschikt is en omdat daarmee ook meer glastuinbouwondernemers in het Altongebied kunnen worden aangesloten op het warmtenet. De ontwikkeling sluit aan op de ambitie van gemeente Dijk en Waard om in 2050 energieneutraal te zijn.

Marco van Soerland, directeur Warmte bij HVC: "We gaan in Nederland stap voor stap van het aardgas af. We willen graag meer duurzame warmte leveren. Het Altongebied biedt een mooie mix van telers en huishoudens die dit goed kunnen gebruiken. Die warmte halen we uit bronnen waar we de komende decennia mee vooruit kunnen, als onderdeel van het warmtesysteem Alkmaar-Dijk en Waard. Zo maken we samen met gemeente en ondernemers het gebied toekomstbestendig."

Van ontwikkeling naar realisatie
Het verkrijgen van de subsidie is een belangrijke stap in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase van het project. Na de verdere uitwerking van het project wordt er onder andere een omgevingsvergunning aangevraagd, waarin de bovengrondse aspecten zoals de bouwvereisten, milieueffecten en de ruimtelijke inpassing van de aardwarmte installatie worden meegenomen. Als de benodigde vergunningen zijn verkregen en de financiële haalbaarheid van het project voldoende is bewezen, kan een investeringsbeslissing worden genomen en start de realisatie. Overleg en afstemming met omwonenden en andere betrokkenen is een belangrijk onderdeel van het hele proces.

Benutten warmte aarde
Diep in de ondergrond is warmte aanwezig. De aardbodem bevat namelijk natuurlijke waterhoudende lagen: hoe dieper, des te warmer het water in de aarde. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30 graden per kilometer toe. De warmte van 2 á 3 kilometer diepte kunnen we gebruiken en benutten voor het verwarmen van glastuinbouwbedrijven en huishoudens in de directe omgeving. De ondergrond in het Altongebied lijkt hier geologisch gezien zeer geschikt voor.

Over SDE++ subsidie
De overheid wil de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990. De SDE++ is hiervoor ter beschikking gesteld. Met deze regeling wordt zowel de grootschalige productie van hernieuwbare energie als CO2-verlaging gestimuleerd. Zo blijft de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar. Aardwarmte speelt een belangrijke rol in de plannen om de warmtevoorziening in Nederland te verduurzamen. Het is de verwachting dat de bijdrage van aardwarmte in de totale warmteproductie in de komende jaren flink toeneemt. De overheid stimuleert het gebruik van deze techniek dan ook actief. De inschatting is dat ruim een kwart van Nederland in de toekomst zijn huis kan verwarmen met aardwarmte.