Met ingang van het huidige schooljaar kiezen vijf basisscholen in Heerhugowaard bewust voor sport en bewegen. Deze scholen maken op enigerlei wijze gebruik van de inzet van een combinatiefunctionaris van Sportservice Heerhugowaard. Het doel met inzet is enerzijds een kwaliteitsimpuls geven aan sport en bewegen in en rondom de school en anderzijds is de combinatiefunctionaris de brug naar het reguliere sport en beweegaanbod.

Onder de noemer ‘Beweegmanagement’ bieden Sportservice Heerhugowaard en de gemeente Heerhugowaard, scholen een financieel aantrekkelijke regeling om in te zetten op de kwaliteit van bewegen. Het pakket beweegmanagement biedt elementen als: het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs en Motorische Remedial Teaching (MRT), ondersteuning en advisering van groepsleerkrachten voor het geven van de 2e gymles, stimuleren van het spelen op het plein en aanbod van structurele naschoolse sportactiviteiten.

Het beweegmanagement wordt uitgevoerd voor combinatiefunctionarissen. Hun inzet wordt mogelijk gemaakt door een financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk en de gemeente (de zogenoemde Impulsregeling ‘Brede school, Sport en Cultuur’) waardoor de school een geringe bijdrage betaalt voor de inzet van de combinatiefunctionaris. Naast dat de combinatiefunctionaris verbonden is aan het onderwijs, maakt hij/zij ook deel uit van het netwerk rondom de reguliere sport en beweegactiviteiten waardoor leerlingen gestimuleerd worden ook buiten school sportief actief te zijn.

Beweegmanagement op de basisschool is voor elke school maatwerk. Basisschool de Vaart was de eerste school in Heerhugowaard die vanaf 2013 gestart is met de inzet van een combinatiefunctionaris voor het pakket bewegingsonderwijs, pleinspelen en naschoolse sportactiviteiten. Schooljaar 2013-2014 kwamen daar basisschool de Boomladder (bewegingsonderwijs en naschoolse sport) en Columbus (naschoolse sport) bij. Bij aanvang van het huidige schooljaar hebben ook basisschool de Vlindertuin (bewegingsonderwijs, MRT en sportstimulering binnen de school) en de Zeppelin/Hasselbraam (gezamenlijk naschools sportuur) zich bij het beweegmanagement aangesloten.

Basisscholen in Heerhugowaard die meer willen weten over het beweegmanagement en de inzet van een combinatiefunctionaris kunnen contact opnemen met Marloes Smit van Sportservice Heerhugowaard, tel. 072-57 63 880.

 

Sportservice Heerhugowaard stimuleert de jeugd dagelijks 60 minuten te bewegen.