DEN HAAG - Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan moderne regelgeving rond publieke belangen als de zorg, veiligheid en innovatie zonder dat dit onnodige kosten en belemmeringen met zich meebrengt. Dat staat in het Beleidsprogramma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’ van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK), mede namens minister Dekker voor Rechtsbescherming, waar de ministerraad mee heeft ingestemd.

Staatssecretaris Keijzer ‘Alle Nederlanders profiteren van het werk van ondernemers. Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe apps of het bieden van de juiste zorg, professionals moeten tijd en ruimte hebben om hun beroep uit te oefenen. Zonder dat ze daarbij gehinderd worden door onnodige of onduidelijke regels. Het kabinet wil daarbij helpen. Door meer ruimte te geven aan experimenten en vernieuwing, door efficiënter en slimmer toezicht en door betere dienstverlening. We willen samen met ondernemers de ervaren regeldruk die voor overlast zorgt terugbrengen.’

Meer experimenteerruimte
Het kabinet kiest met deze regeldrukaanpak voor actieprogramma’s per ministerie gericht op merkbare regeldrukvermindering. Het kabinet wil daarmee ook meer ruimte geven aan experimenten om te kijken welke regels nodig zijn voor innovaties of nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan een vrije testlocatie voor drones of software. Minister Dekker voor Rechtsbescherming kijkt naar de mogelijkheden om deze wettelijke experimenteerruimte te vergroten en zal de Kamer hierover voor de zomer verder informeren.

Minister Dekker: ‘Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van wetgeving vind ik het belangrijk dat regels geen onnodige regeldruk veroorzaken en zowel ruimte als rechtszekerheid bieden. Consultatie van ondernemers is daarbij essentieel.’

MKB-toets
Ondernemers, en specifiek het MKB, worden de komende jaren meer betrokken bij de vormgeving van nieuwe regels. Via een zogenoemde MKB-toets krijgen groepen van individuele ondernemers de mogelijkheid om vooraf met ministeries mee te denken over de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van regelgeving. Ook ondernemersverenigingen worden nauw bij deze uitvoering betrokken. De eerste toetsen op het gebied van de Winkeltijdenwet en de Thuiskopieheffing hebben inmiddels plaatsgevonden. Begin 2019 zullen de resultaten, na circa tien MKB-panels, gedeeld worden met betrokken ondernemers en de Kamer.

Wanneer verschillende partijen binnen een sector samenkomen worden er makkelijker resultaten geboekt in het verminderen van de regeldruk. Het kabinet gaat daarom door met de maatwerkaanpak in sectoren als Agro&Food, Chemie, Zorg en de Winkelambacht. Ondernemers hebben daarnaast de mogelijkheid om belemmerende regels voor innovaties te melden via het Programma Ruimte in Regels. Hier zijn inmiddels 400 meldingen binnengekomen waarvan er 300 worden behandeld en 100 zijn opgelost.

Onafhankelijke toetsing
Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) is aangesteld om onafhankelijk voorgenomen wet- en regelgeving te toetsen. Dit college is daarmee de opvolger van het opgeheven Actal en kan zelfstandig adviseren over alternatieve en regelluwe opties voor aangekondigde wet- en regelgeving. Het ATR kan daarnaast voorafgaand aan de besluitvorming in de ministerraad ook de onderbouwing van regeldruk voor ondernemers en professionals beoordelen.

Daarnaast wil het kabinet met ondernemersorganisaties samenwerken aan het verbeteren van de werkbaarheid en begrijpelijkheid van wet- en regelgeving. Deze ‘Strategische commissie Betere regelgeving bedrijven’ wordt rond de zomer gepresenteerd en zal worden voorgezeten door Michaël van Straalen, oud-voorzitter van MKB Nederland.