NOORD-HOLLAND - Provincie Noord-Holland werkt samen met partners hard aan de afronding van het Natuurnetwerk. In totaal is al bijna 52.500 hectare van het Natuurnetwerk klaar en moet nog 4.257 hectare worden omgevormd naar natuur.


Dat staat in het Programma Natuurnetwerk 2024 (pdf, 14,7 MB). Het Natuurnetwerk versterkt de natuur en verbindt gebieden met elkaar door middel van onder andere natuurstroken, bermen en watergangen. Daardoor kunnen planten en dieren zich steeds beter verspreiden en voortplanten.

In het Programma Natuurnetwerk is te lezen hoe het gaat met de afronding van het Natuurnetwerk in Noord-Holland en aan welke natuurprojecten de provincie werkt. De ambitie voor afronding van het Natuurnetwerk is 2027 (voor de verwerving van natuurgrond), met uitloop naar 2029 (voor de inrichting van natuurgrond). Of dit haalbaar is, ligt voor een groot deel aan het geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt via het Transitiefonds. Dit landelijke fonds van 24,3 miljard is onder andere inzetbaar om de natuur verder te beschermen en ontwikkelen en stikstofuitstoot te verminderen. Noord-Holland heeft hiervan 1,3 miljard aangevraagd. Of dit geld vrijgemaakt wordt, ligt aan de keuzes die het nieuw te vormen kabinet maakt.

Grote stappen gezet

“Door nauw samen te werken met maatschappelijke partners, inwoners en ondernemers hebben we al grote stappen kunnen zetten in het verbeteren van de Noord-Hollandse natuur.” zegt gedeputeerde Rosan Kocken (Natuur en Landschap). “De leefgebieden van planten en dieren worden steeds groter in onze provincie. Daar ben ik enorm trots op! Ons doel is om de laatste hectares van het Natuurnetwerk zo spoedig mogelijk af te maken. Maar hierbij hebben we wel te maken met financiële onzekerheden van het kabinet.”

Resultaten Natuurnetwerk

Afgesproken is dat in totaal ruim 56.000 hectare in Noord-Holland wordt ingericht als natuur. Dat is zo’n 15% van het oppervlak van de provincie. Dat levert tot nu toe mooie resultaten op. Zo groeien in de veenmosrietlanden van Ilperveld sinds kort weer zeldzame moerasheiden en broedt de roerdomp weer in het gebied. Op Texel worden natte duinvalleien en zoetwatersystemen beschermd door het bestrijden van de exotische plant watercrassula. En tussen ’t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug maken dieren zoals reeën, vossen en konijnen gebruik van de aangelegde faunatunnel en natuurbrug waardoor zij in 1 keer het spoor, de busbaan, de weg en het fietspad over kunnen steken.

Programma Natuurnetwerk en PPLG

Het Programma Natuurnetwerk sluit aan bij het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, ‘Buitengewoon Noord-Holland!' (PPLG). Hierin staan, naast ontwikkeling van natuur, de andere opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden.