DEN HAAG - Het kabinet Rutte-III presenteert vandaag zijn plannen voor 2020. De totale begroting van de politie in 2020 is € 6,3 miljard. In de plannen van het kabinet is er voor komend jaar geen extra geld voor de politie vrijgemaakt. Wel zijn er in de Miljoenennota plannen opgenomen die problemen moeten oplossen waar de politie tegen aan loopt.


Korpschef Erik Akerboom vindt het goed dat het kabinet oog heeft voor de veranderende veiligheid, de problemen waar de politie tegenaan loopt. “We merken al langere tijd dat er een grote druk ligt op de politie als organisatie en op onze mensen. Als korps staan we de komende jaren voor grote uitdagingen.”Akerboom doelt op een verdere verschuiving van klassieke naar digitale criminaliteit, van zichtbaar naar vaak onzichtbaar en naar criminaliteit die steeds internationaler wordt. “Die veranderingen vragen om een politieorganisatie die meebeweegt met deze ontwikkelingen. Tegelijkertijd moeten we de komende jaren 17.000 collega’s vervangen die met pensioen gaan. Dat is ongeveer een kwart van het korps. Om al die veranderingen aan te kunnen en niet ten koste te laten gaan van collega’s die nu al vaak onder grote druk staan en van wie veel inzet en loyaliteit wordt gevraagd, is een goed toegerust korps nodig.”

Inzet gelden Regeerakkoord

Bij de start van kabinet Rutte-III is in het Regeerakkoord 291 miljoen euro vrijgemaakt voor meer en betere politie. Met die investeringen wilde het kabinet dat de politie zou worden versterkt, vernieuwd en gemoderniseerd. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de politie effectiever en slagvaardiger te maken en daarmee aan een politie die in staat is te voldoen aan de eisen van de huidige, steeds veranderende maatschappij. Het extra geld is ingezet voor een uitbreiding van de sterkte (+1.100 fte), voor innovatie en uitbreiding van digitale expertise, voor versterking van de opsporing (nationaal en internationaal) en voor extra aandacht voor politiemensen, zoals werklastvermindering en de aanpak van arbeidsverzuim.

Ondermijning

Gisteren riepen de tien regioburgemeesters de Tweede Kamer op om de 100 miljoen die nu eenmalig beschikbaar is om ondermijning aan te pakken, structureel te maken en om meer te investeren in onder meer de politie. Erik Akerboom is blij met deze steun vanuit het gezag. “De aanpak van ondermijning is een zaak van lange adem. De burgemeesters en de voorzitter van het College van PG’s van het OM geven hiermee een belangrijk signaal af aan de politiek.”

Hogere asielinstroom

Vanwege een onverwacht hogere asielinstroom is versterking van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) nodig met 100 fte. Nu wordt daarvoor te vaak vanuit ‘het blauw’ extra op ingezet. Dat gaat ten koste van bijvoorbeeld onderzoekscapaciteit naar mensenhandel. Er is geld nodig om deze fte’s structureel te kunnen invullen.

Prijsbijstelling

De politie is gevraagd de komende jaren bij te dragen aan problematiek op de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en dit op te vangen binnen haar bestaande budget. Voor de komende vijf jaar gaat het om ongeveer 145 miljoen euro. Dit gaat ten koste van mogelijkheden om ambities te realiseren zoals de versterking van de kwaliteit van de hulpofficier van justitie en op het gebied van ICT of het stroomstootwapen.

Uitdagingen de komende jaren

De politie riep de politiek onlangs op om geweld tegen politiemensen en hulpverleners harder aan te pakken. Korpschef Akerboom drong daarbij aan op snelle invoering van het stroomstootwapen na een geweldsincident in Rotterdam waarbij een politieman knock-out werd geslagen. Die oproep volgde op een eerder advies in november 2018 aan de Kamer en de minister van J&V. Het stroomstootwapen biedt agenten meer preventieve en de-escalerende mogelijkheden en zal agenten beter beschermen tegen geweld. De Politie wil dan ook aan de slag met de invoering van het stroomstootwapen voor 17.000 medewerkers en wacht op de politiek.

Veiligheidsagenda

Daarnaast blijft de politie de komende periode inzetten op de onderwerpen die samen met het lokale gezag zijn bepaald in de Veiligheidsagenda 2019-2022: het aanpakken en voorkomen van ondermijning, mensenhandel, cybercrime, executie en online seksueel misbruik. Het doorzetten van de ‘ontwikkelagenda opsporing’ leidt tot een toekomstbestendige versterking van de opsporing door verandering, vernieuwing en kwaliteitsverbetering. Met de doorontwikkeling van de gebiedsgebonden politie (GGP) blijft de politie goed en stevig verankerd in de samenleving. De politie wil ook komend jaar zichtbaar zijn in die samenleving en in verbinding staan met alle bevolkingsgroepen, waarbij goede dienstverlening aan de burger centraal staat.