NOORD-HOLLAND - De provincie Noord-Holland wil stimuleren dat meer parkeerterreinenmet zonnepanelen worden overkapt. Met een financiële impuls van 1,5miljoen euro hoopt de provincie initiatiefnemers over de streep tetrekken om plannen te realiseren bij parkeerterreinen die daar geschiktvoor zijn.


Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en Energie: "De potentie vanoverkappingen met zonnepanelen boven parkeerterreinen in Noord-Holland is enorm. Als we die potentie benutten, leveren wij niet alleeneen bijdrage aan de CO2 reductie door het plaatselijk opwekken vanduurzame energie, maar kan het parkeerterrein hiermee ook voldoenaan zijn eigen elektriciteitsbehoefte. Denk aan laadpalen voorelektrische auto's of verlichting op het eigen terrein. Bovendien staat jeauto op zonnige dagen lekker in de schaduw en wordt schaarse ruimteoptimaal benut. Een mooie win-win situatie voor iedereen. We merkenhelaas dat het realiseren van deze zogenoemde 'solar carports' nog eenkostbare zaak is en initiatiefnemers het nog niet altijd aandurven. Wijhelpen daar graag bij."

Park the Sun
Met de in 2020 ontwikkelde tool Park the Sun kan iedereen zien welkeparkeerterreinen in Noord-Holland geschikt zijn voor het opwekken vanzonne-energie. Parkeerplaatsen overkapt met zonnepanelen, de 'solarcarports', zijn nu nog een innovatieve en soms kostbare toepassing vanzonne-energie. Om de drempel bij initiatiefnemers te verlagen, stelt deprovincie geld beschikbaar voor verder onderzoek naar de haalbaarheidvan solar carports op potentiële locaties.

Ook kan subsidie aangevraagd worden voor het realiseren van de SolarCarport zelf. In vergelijking met traditionele toepassingen van zonne-energie op daken en velden, is een solar carport nu duurder. Dedaarvoor nodige draagconstructie en eventueel benodigde verstevigingvan de fundering kan flink drukken op het budget van eeninitiatiefnemer, waardoor die het niet altijd aandurft.

Als een initiatiefnemer tijdelijke opslag van elektriciteit in de carport wilrealiseren, bijvoorbeeld met een batterij, dan komt die ook inaanmerking voor subsidie. "Met de huidige drukte op hetelektriciteitsnet gaat opgewekte energie vaak verloren, omdat hetnergens naar toe kan als het net op een zonnige dag al 'vol' blijktte zitten. Met tijdelijke opslag gebeurt dat niet en kan het op een andermoment gebruikt worden", aldus gedeputeerde Stigter.

Aanvraag subsidie
Gemeenten, energiecoöperaties, parkeermanagementorganisaties,ondernemers en maatschappelijke instellingen in Noord-Hollandkunnen subsidie aanvragen. De regeling 'Uitvoeringsregeling zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland' geldt in 2022 en2023. Subsidie kan vanaf 15 februari 2022 aangevraagd worden in hetSubsidieloket. De provincie beoordeelt de aanvragen op volgorde van ontvangst.