NOORD-HOLLAND - De provincie kent met het Betrekken bij Groen-fonds dit jaar € 101.500 toe aan 43 groene projecten. De jury koos dit aantal uit een totaal van 70 indieners; 32 krijgen hun volledige aanvraag en 11 aanvragen krijgen een deel van het aangevraagde bedrag toegekend. Mensen betrekken bij de natuur is het belangrijkste doel van het Betrekken bij Groen-fonds.


Projecten die voor een financiële bijdrage in aanmerking komen versterken de biodiversiteit in Noord-Holland, ondersteunen vrijwilligersgroepen in hun beheerwerk, verbeteren soortenbescherming, ondersteunen grotere onderhoudsklussen die vrijwilligers niet met de hand kunnen doen èn helpen innovatieve groene ideeën. Wanneer een project ook nog eens gericht is op participatie en veel mensen bereikt, dan werd de kans op toekenning nog groter.

Jury onder de indruk

Groene vrijwilligers zitten vol ideeën om de biodiversiteit een impuls te geven en om de Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving. De jury is onder de indruk van de enorme inzet en het enthousiasme waarmee vrijwilligers in hun eigen tijd een bijdrage leveren aan groen en natuur in onze provincie. Wat opviel dit jaar waren de vele aanvragen met projecten rondom soortbescherming en monitoring van vogels en vleermuizen.

3 projecten uitgelicht

Vleermuisonderzoek in de kerk

Vrienden van de Sint Bavo kerk in Haarlem starten met een vleermuisonderzoek in de kerk. De kerk heeft namelijk niet alleen een religieuze functie maar ook een ecologische. Een groot deel van de Haarlemse vleermuizen huist boven in de kerk op 2 zolders. De vleermuiswerkgroep werkt samen met ecologen en kan met nieuwe apparatuur de vleermuizen monitoren. Ook willen de vrijwilligers winterkolonies terugbrengen en voorlichting geven over deze bijzondere soorten in het stadse ecosysteem.

Zaden verzamelen van bomen en struiken

In het Goois Natuurreservaat worden vrijwilligers opgeleid om een kleinschalige kwekerij op te zetten. Ze gaan zaden verzamelen van bomen en struiken in het reservaat om deze vervolgens op te kweken. Op deze manier kan gebiedseigen, krachtig en klimaatbestendig zaaigoed vergaard en verspreid worden waarmee ook de omvorming van naaldhout naar gemengd naald- en loofhout ingezet kan worden. Dit bevordert de biodiversiteit in de bossen van het Gooi.

Vlotjes voor scholeksters

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gaat vanwege het 'jaar van de scholekster' scholeksterbroedplaatsen in sloten aanleggen. De scholekster heeft een karig nest van schelpen nodig en rust. Door kistjes met schelpen te vullen en deze in sloten op een paal te monteren hoopt deze vereniging de scholekster tegemoet te komen. Een mooie aanpak die de jury graag honoreert en waarvan men zeer benieuwd is naar de resultaten.


(pul Scholekster)

Overige initiatieven

Er zijn veel toekenningen voor projecten die groen willen aanleggen of biodiversiteit willen verbeteren door inzaaien of aanplanten, waaronder de aanleg van natuurlijke oevers, tuinen, heemtuinen en het vergroenen van schoolpleinen of het biodiverser maken van oude boomgaarden. Ook aanvragen voor nestkasten voor steenuilen, insecten en oorwormpotjes, aanvragen voor natuureducatie en voorlichting en gereedschap worden gehonoreerd. Zonder goed en veilig gereedschap geen groen vrijwilligerswerk!

Stimulans voor vrijwilligerswerk

De provincie Noord-Holland stimuleert groen vrijwilligerswerk graag en betrekt inwoners actief bij groen om de soortenrijkdom (biodiversiteit) te vergroten en plant- en diersoorten te beschermen. Daarom stelt de provincie jaarlijks ruim € 700.000 beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen van de samenwerkende Terreinbeherende organisaties, waarvan dit jaar ruim 1 ton is bestemd voor het Fonds Betrekken bij Groen-fonds. Dit fonds geeft nieuwe initiatieven en ideeën voor groen vrijwilligerswerk een extra kans.

De jury bestaat uit een brede vertegenwoordiging van Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet. Landschap Noord-Holland is penvoerder van het Betrekken bij Groen programma.